Rectorate

Rector

Zhyldyzbek Zhakshylykov

Make an appointment

                                                                       

                                                                                                       

                       Vice-rector                                                                             Vice-rector                                                                        Vice-rector                    

               Salidin Kaldybaev                                                               Rustam Umarov                                                              Seitbek Tilekov