Yr-017 Öğrenci DanışmanlığıYönergesi (Akademik Danışmanlık)

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

 

 

Madde 1. Amaç:

Bu yönerge; UAAÜ lisans öğrencilerine verilecek danışmanlık hizmetlerinin amacını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve görevlerini, çalışma usul ve işleyiş esasları ile ilgili hükümleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 

Madde 2. Tanım:
Akademik Danışmanlık: Öğrenciye; ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmesi, ders kaydı, ders seçimi, kariyer planlama gibi konularda destek olunması için uygulanan bir programdır.

 

Madde 3.Atama:

İlgili dekanlık/koordinatörlük tarafından her öğrenciye bir akademik danışman belirlenerek ataması yapılır.Zorunlu olmadıkça danışman değiştirilmez.Danışman üniversiteden ayrıldığında, öğrencilere ait oluşturduğu dosyaları dekanlığa/koordinatörlüğe teslim eder.
 

Madde 4.

Akademik danışmanlar öğretim elemanları arasından, ihtiyaç durumunda ise araştırma görevlileri ve idari personel arasından seçilerek atanır.
 

Madde 5.

Danışman, öğrenciye ait bir dosya oluşturur. Bu dosyada öğrencinin kayıt bilgileri, devamsızlık bilgileri, akademik durum takip formu, transkripti, ders notları (dönem içi) ve her döneme ait kaydolduğu dersleri gösteren ders kayıt belgelesi bulunmalıdır.Transkript çıktısı; not giriş ve itiraz süreleri geçtikten sonra, öğrencinin bir sonraki dönem ders kayıt işlemleri başlamadan önce alınmalıdır. Bu bilgiler “Akademik Durum Takip Formu”na işlenerek güncelleştirilmelidir.


Madde 6.

Yeni danışman listeleri, dekanlık/koordinatörlük tarafından her ders yılı başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilir.
 

Madde 7.

Akademik Danışman, haftanın belirli gün ve saatlerinde öğrencilerini kabul ederek yardımcı olur. Görüşme saatlerini ilan eder ve bu saatleri bağlı olduğu dekanlığa/koordinatörlüğe bildirir. Öğrenci bilgilerinde değişiklik olduğunda dosyadaki bilgileri günceller. Görüşmelerini her güne 30 dakika düşecek şekilde veya haftanın belirli gün ve saatlerinde öğrencilerin ders programını da dikkate alarak planlamalıdır. Öğrenci-danışman görüşmesi “ofis saati” veya “akademik danışmanlık saati” olarak adlandırılabilir.
 

Akademik Danışmanın Görevleri:

1. Danışman, ders kayıt dönemlerinde kurumda hazır bulunur, kurumda bulunamadığı dönemlerde görevini başka bir öğretim elemanına dekanlık/koordinatörlük aracılığı ile vekaleten bırakır ve bu değişikliği öğrenciye duyurur.


2. Her yarıyıl başında öğrencilerin ders kayıt, ders seçme ve ders alma işlemlerinde yardımcı olarak, kayıt yenileme ders alma ve seçme işlemlerinin onayını gerçekleştirir.

 

3. Ders kayıt işlemlerini UAAÜ öğretim ve sınav yönetmeliklerinde belirtilen yöntem ve kararlara göre yürütür.


4. Yönetmelik, yönergeler ve kurallarla ilgili yapılan değişikliklerden haberdar olarak, bu değişikliklerin öğrenciye duyurulmasını sağlar.


5. Öğrenci değişim programları, yurtdışı eğitim imkanları konusunda bilgi verebilecek kaynaklara yönlendirir.


6. Danışman, her dönemde en az bir defa olmak kaydıyla öğrencinin ders notları, devamsızlık durumu, vb. konularda öğrenci velisini bilgilendirir.Acil durum veya zamanında müdahale gereken durumlarda veliyi anında bilgilendirir.
 

7. Öğrenci Bilgi Sistemi hakkında veliyi bilgilendirir. Velinin talebi durumunda öğrencinin otomasyon şifresini temin ederek veliye bildirir.


8. Öğrencinin ders notları, devamsızlık durumu, ders kayıt işlemleri, kariyer planlaması, ilgi ve yeteneklerinin tespiti, alan yeterliliğinin artırılması hakkında veliyi bilgilendirir.


9. Fakülte/koordinatörlük tarafından geliştirilen formların doldurulmasını sağlar.


10. Yönetmelikler ve Yönergeler hakkında öğrencileri bilgilendirir.


11. Öğrencinin başarı durumunu izler.


12. Başarısızlık durumunda bunun nedenlerini araştırır.Edindiği bilgileri öğrenci ile, gerekirse öğrenci velisi ve dekanlık/koordinatörlükle paylaşır.


13. Meslek ve kariyer planlaması konusunda öğrenciye yardımcı olur.


14. Çözemedikleri sorunları dekanlık/koordinatörlük yetkililerine bildirir.


15. Her öğretim döneminin ilk iki haftası içerisinde “Sınıf Öğrenci Temsilcisi” seçiminin yapılmasını sağlar.


16. Dekanlık/koordinatörlük bünyesinde yapılan aylık danışmanlar kuruluna katılır ve her öğretim döneminin sonunda danışmanı öğrencilerinin sorunlarını ve alınması gereken önlemleri dekanlığa/koordinatörlüğe bildirir.
 

17. Öğrencinin akademik konulardaki sorunlarını “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı”na, özel ve maddi konulardaki sorunlarını bağlı olduğu dekanlığa/koordinatörlüğe bildirir.
 

18. Danışmanlığını yaptığı öğrencilere haftada en az iki buçuk (2,5) saatlik süre ayırır ve bunu ilan eder.


19. Her dönem en az bir defa öğrencilerle genel program yapar (gezi, piknik, kahvaltı, yemek, vb. için gerekli kaynak ve altyapı ihtiyaçları dekanlık/koordinatörlük aracılığıyla genel sekreterlikten temin edilecektir).


20. Öğrencilerle yaptıkları özel görüşmelerde (ofis saati, kariyer planlama saati) öğrencinin başarı durumu, ders notu, devamsızlık durumu, alanı ile ilgili bilmesi veya okuması gereken eserlerin bir plan dahilinde okutulması ve takibi, öğrencinin üniversite ve sosyal hayat ile ilgili konulardaki sorunlarını görüşür. Danışmanlık Belgeleri

 


Madde 8. Danışmanın dosyasında bulunması gereken yardımcı belgeler şunlardır:
Öğrenci Bilgi İzleme Formu: Öğrencinin, öğrenci otomasyon sisteminde yer alan özlük bilgilerinin görüntülendiği belgedir.


Transkript: Öğrenci otomasyon sisteminde yer alan öğrencinin öğrenimi süresince aldığı dersler, notlar, akademik not ortalaması vb. bilgilerin görüntülendiği belgedir.


Ders Kayıt Formu: Öğrencinin, öğrenci otomasyon sisteminde yer alan, seçilen dersleri ve gruplarını gösteren, ders seçimleri yapıldıktan sonra ilgili danışman öğretim elemanı ve öğrenci tarafından imzalanarak dosyalanan belgedir.


Akademik Durum Takip Formu: Öğrenci danışmanının danışmanı olduğu her öğrenci için, her yarıyıl sonunda doldurduğu, öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerin de yer aldığı bir belgedir.

 

Dekanlık ve Koordinatörlüğün Görevleri


Madde 9. Dekanlık ve koordinatörlüğün öğrenci danışmanlığı kapsamındaki görevleri:
1. Her öğretim döneminde öğrenci memnuniyeti ile başarı durumunu izlemek ve sorunlarını belirlemek için formlar geliştirmek ve ilgili bölümlere bildirmek. Bu formlarda;


Memnuniyetsizliğe neden olan koşulların tespiti ve giderilmesi,
Öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarının belirlenmesi,
Öğrencilerin bölümlerden beklentilerinin belirlenmesi,
Öğrencinin danışmanlık hizmetini yeterli bulup bulmadığı, hangi konularda daha fazla danışmanlık hizmeti verilmesini istedikleri gibi konular yer almalıdır.


2. Danışmanlık hizmetinin verilmesinden sorumlu tüm öğretim elemanlarına danışmanlığın önemini vurgulamak, ilgili formların doldurulması ve değerlendirilmesi hakkında bilgilendirmek.


3. Danışman tarafından iletilen öğrenci şikâyet ve sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak.


4. Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanlıkları tarafından iletilen “Danışmanlar Kurulu Raporu” hakkında fakülte yönetim kurulunu toplayarak elde edilen sonuçları bir rapor halinde rektörlüğe bildirmek.
 

Madde 10.

Bu yönerge senatoda kabul edildiği tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Madde 11.

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.