Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

Madde 1. Amaç:

Öğretim elemanlarının doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma esaslarını düzenlemektir.
 

Madde 2.

Başvurular rektörlüğe yapılır.
 

Madde 3.

Atamalar rektörlük tarafından yapılır.


Madde 4.

Üniversite Doçentliği İçin Aranan Şartlar:


Doktora derecesini almış olmak.


Doktora derecesini aldıktan sonra üniversitede enaz 1 yıl, üniversite dışında en az 2 yıl çalışmış olmak.


Doktora tezinden sonra en az 5 adet yayın yapmış olmak.


Kırgızistan Cumhuriyeti’nin akademik ünvan verilmesine ilişkin tüzüğünde belirtilmiş bulunan “doçent unvanının verilmesi” ile ilgili şartları yerine getirenler de doçentlik unvanını hak etmiş sayılırlar.

 


Madde 5. Başvuruların Değerlendirilmesi:

Doçentlik başvurularında, ilk değerlendirme dekanlık tarafından yapılır. Dekan, başvuru dosyasını öğretim üyelerinden oluşan 5 kişilik bir komisyonda inceletir.Komisyon raporu rektörlüğe gönderilir.
 

Madde 6. Üniversite Doçentliği İçin Karar ve Atama:

Nihai karar organı senatodur.Aday hakkında senatoda yapılan görüşmelerden sonra karar gizli oyla verilir ve atama rektör tarafından yapılır.
 

Madde 7.

Kırgızistan Lisansüstü Eğitim Milli Komisyonu (NAK) tarafından verilen Doçentlik Derecesi: Kırgızistan’daki lisansüstü eğitimi düzenleyen mevzuata göre tüm üniversitelerde geçerli olmak üzere verilen doçentlik unvanı için yetkili kurum “Lisansüstü Milli Komisyonu”dur (NAK).Bu nedenle, “üniversi tedoçenti” ünvanını almış olan öğretim üyeleri, NAK tarafından verilen doçentlik unvanını da almak isterlerse Milli Komisyon Başkanlığı’na başvurabilirler. Bu durumda rektörlük, senato kararını ve adaya ait dosyayı üst yazı ile NAK’a gönderir.Milli Komisyon gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kararını verir.
 

Madde 8.Üniversite Profesörlüğü İçin Aranan Şartlar:


Doçentlik unvanına sahip olmak.


Eğitim-öğretimde en az 10 yıllık tecrübeye sahip olmak.


En az ikisi ders kitabı (birisi yardımcı ders kitabı olabilir) diğerleri Metodika kitabı olmak üzere basılmış 5 adet esere sahip olmak.

 

• Doçentlik unvanını aldıktan sonraki süre içinde, en az 5 bilimsel makale yayınlanmış olmak.


En az iki öğrenciye “doktora tez danışmanlığı” yapmış olmak.
 

 

Madde 9. Üniversite Profesörlüğü İçin Karar ve Atama:

Nihai karar organı senatodur.Başvuru için rektörlüğe verilmiş olan dokümanlar senato tarafından incelenip, karar gizli oyla verilir.Atama rektör tarafından yapılır.
 

Madde 10.

Bu yönerge senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 

Madde 11.

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.