Yr-012 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

 

 

GENEL ESASLAR


Madde 1. Amaç ve Kapsam:

Bu yönergenin amacı üniversitedeki kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığının ve bağlı kütüphanelerin yönetim ve çalışma esaslarını düzenlemektir.Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı; üniversitenin eğitim-öğretim amaçlarına hizmet eden her türlü basılı ve elektronik
yayının ve diğer kütüphane materyalinin temini, kaydedilmesi, katalog haline getirilmesi, tasnif edilmesi, bakımı ve onarımı işlemlerini süreklilik içinde yapar ve okuyucuların hizmetine sunar.


Madde 2. Tanım ve Kısaltmalar

Başkanlı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (KDDB).
Başkan: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı.
Yönetim Kurulu: Kütüphane Yönetim Kurulu.
Kütüphane: KDDB’ye bağlıkütüphaneler.
Personel: Kütüphanede sürekli veya geçici olarak görevlendirilen görevliler.
Materyal: Kütüphanelerdeki evrak ve demirbaş kayıtları olan eşyalar.
Görevli: Yetkili makamlarca usulüne uygun olarak kendisine kütüphane ile ilgili herhangi bir görev tevdi edilen personel.
Okuyucu: Kütüphane içinde kendisine kütüphane hizmetlerinden bu yönetmelik çerçevesinde yararlanma hakkı verilen bütün şahıslar.

 

YÖNETİM


Madde 3. Yönetim Organları:

KDDB yönetim organları şunlardır:


1. Daire Başkanı


2. Yönetim Kurulu


Madde 4. Başkanın Atanması ve Görevleri:

Başkan rektör tarafından atanır, kütüphanenin bu yönerge hükümlerine bağlı olarak yönetilmesini sağlar.Görevleri şunlardır:


1. Her öğretim yılı sonunda (Temmuz ayı) faaliyet planı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve rektörün onayına sunmak.


2. Başkanlığın işleyişi için gerekli diğer düzenleyici ve yardımcı belgeleri hazırlamak.


3. Kütüphanenin düzen ve işleyişini sağlamak.


4. Fakülte ve birimlerle iş birliği içinde kütüphaneyi geliştirmek.


5. Kitap, gazete, periyodik yayın ve diğer sesli, görsel, işitsel vb. bilgi ve araştırma kaynaklarını temin ederek okuyucunun hizmetine sunmak.


6. Diğer üniversite, kütüphane ve kurumlarla yayın temin ve değişimi alanında iş birliği yapmak.


7. Kütüphane çalışmaları hakkında öğretim elemanlarına ve öğrencilere bilgi vermek.


8. Yeni gelen yayınları sergilemek.


9. Kütüphaneye alınacak yayınları tespit etmek.


10. Kütüphane ortamının genel düzenini sağlamak.


11. Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 

 

Madde 5. Kütüphane Yönetim Kurulu ve Görevleri:

Yönetim kurulu, fakülte dekanlıkları ve dil öğretim koordinatörlüğü kadrosunda yeralan öğretim elemanları arasından, ilgili birim amiri tarafından en az bir yıl süreyle görev yapmak üzere atanır.Yönetim kurulu, daire başkanı başkanlığında aylık olarak olağan ve başkanın gerek gördüğü zamanlarda olağanüstü toplantılar yapar.Toplantılar salt çoğunluğun sağlanması ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkan iki oy hakkına sahiptir ve oyunu belirterek karar alınmasını sağlar.Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

1. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan ve programlar yapar ve ilgili makamın onayına sunar.


2. Yıllık faaliyet raporu ve bütçeyi görüşür ve rektörlüğün onayına sunar.


3. Kütüphane düzenini ilgilendiren ilke kararları alır. ÜYK onayı ile yürürlüğe giren bu kararlar şunlardır;

 

Kütüphane bütçesinin sarfı konusunda, öğretim yılı başında mevcut durum ve ihtiyaçları dikkate alarak, satın alınacak materyallerin alanlara göre ve nitelikleri itibarı ile dağılımını belirler.


Kütüphane hizmetlerinden yararlananların yararlanma haklarını, niteliklerine görebelirler.


Kütüphane materyalini ödünç alma miktarlarını ve sürelerini, gecikme, kayıp ve hasarlarda geçerli olacak tazmin ve ceza tutarlarını belirler.


Bölümlerin isteği ve fakülte kurullarının onayı ile yapılan bölüm kitaplıkları kurulması taleplerini karara bağlar.


Kütüphane üyelerinin üyelik şartlarını ve üyelik ücretlerini belirler.


4. Kütüphaneye yayın alım kararları, ilke kararları çerçevesinde verilir. Bu kararlarla fakültelerin yayın alım talepleri bütçe ve tahsis imkanları çerçevesinde yerine getirilir.Başkan teklifleri değerlendirilir.


5. Kütüphane hedeflerinin (kitap, süreli yayın alımı, teknoloji vb.)belirlenmesini sağlar.


6. Kütüphane işleyişi ve düzeni ile ilgili bu yönergede belirtilmeyen konularda genel düzenleyici kararlar alır.


7. Kütüphane faaliyetlerinin sürdürülmesinde başkana yardımcı olur.
 

 

 

YÜRÜTME


Madde 6. Yürütme Organları:

KDDB’nin yürütme organları şunlardır:
1. Daire başkanı


2. Bağlı birim yöneticisi


3. Uzman kütüphaneci


4. Kütüphaneci


5. Diğer görevliler

 


Madde 7. Kütüphane Hizmetleri:

Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır.
 

Madde 8. Teknik Hizmetler:

Teknik hizmetler, kütüphanede okuyucular tarafından kullanılan kitap, süreli yayın, broşür, tez vb. materyallerin sağlanmasından, kullanıcıya sunulmasına kadar olan teknik işlemlerin tümünü yürütür. Bu hizmetler kütüphane uzmanları tarafından yürütülür:
 

1. Seçim ve sağlama: Üniversitede eğitim ve öğretimi destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak bütün materyali (kitap, süreli yayın, tez, broşür, ses ve görüntü kayıtları, elektronik veri tabanları vb.) satın alma, değişim ve bağış yoluyla temin edilmesini sağlayarak belli bir düzen içinde okuyucunun hizmetine sunar ve düzenler.
 

2. Kataloglama ve sınıflandırma: Kütüphanede okuyucu hizmetlerinde kullanılan her türlü materyalin çağdaş ve bilimsel yollarla kataloglama ve tasnif işleriniyürütür.
 

3. Süreli yayınlar servisi: Eğitim-öğretimi destekleyecek ve yardımcı olacaksüreli yayın koleksiyonunu oluşturur, süreli yayınları belirli bir düzeniçinde kullanıma sunar, bir önceki yılın sayıları tamamlandıktan sonra ciltlenmesini sağlar.

 

Madde 9. Okuyucu Hizmetleri:

Okuyucu hizmetleri bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimlişekilde yararlanmalarını sağlayan faaliyetlerdir. Aşağıdaki hizmetleri kapsar:
 

1. Danışma hizmetleri:Kütüphane sisteminin ve koleksiyonunun üniversiteiçinde ve dışında tanıtıldığı, öğretim elemanlarına bibliyografya taramalarında yardımcı olunduğu, yeni çıkan yayınların duyurulduğu, enformasyon hizmetlerini yürütmek ve kütüphanenin kullanımına yardımcıolmak amacıyla eğitim programlarının düzenlendiği birimdir.

2. Referans hizmetleri: Bibliyografya taramaları yapar, yeni çıkan yayınları takip ederek tanıtır ve bu yayınların alınmasında görüş bildirir. Ayrıca enformasyon hizmetlerini yürütür.


3. Ödünçverme hizmetleri: Ödünç vermeye konu olan materyallerin kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlayarak, okuyucunun araştırma ve eğitim çalışmaları için gereken materyallerin sağlanması işlerini yürütür.


4. Görsel-işitsel hizmetler: Eğitim-öğretim ve araştırmayı destekleyerek görselişitsel araç ve gereçleri seçmek, çoğaltmak, temin etmek ve belli bir düzen içinde okuyucuya sunma işlerini yürütmektir.


5. Elektronik kütüphanecilik hizmetleri: Eğitim-öğretim ve araştırmayı destekleyecek elektronik kaynakların seçim, sağlama, çoğaltma ve hizmete sunma işlerini yürütür.
 

 

Madde 10. Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanma:

Aşağıda belirlenen kategorilerde yer alanlar kütüphane hizmetlerinden yararlanırlar:


1. Üniversite akademik personeli veya kadro dışı olarak ders vermek üzere görevlendirilenler,


2. Üniversite idari personeli,


3. Öğrenciler,


4. Kütüphaneye yıllık üyelik ücretini ödeyerek üyelik belgesi alan diğer şahıslar.
 

 

Madde 11.Ödünç Verme ve Alma Esasları

1. Materyallerin ödünç verilmesine ilişkin esaslar, yönetim kurulunca belirlenir.


2. Bölümler eğitim-öğretimin gerekli kıldığı hallerde öğretim yılı başında teslim almak ve sonunda teslim etmek üzere ödünç alma yolu ile “bölüm kitaplığı” kurabilirler.Bu kitapların korunmasından bölüm başkanları sorumludur.


3. Bölüm başkanları bölümde verilen derslerle ilgili ve bölüm elemanlarınca kullanılmak üzere her yarıyıl başında alıp, sonunda iade etmek kaydıyla, en çok 20 (yirmi) kitap ödünç alabilirler.Bu kitapların korunmasından bölüm başkanları sorumludur.


4. Üniversite dışı kaynaklardan (proje, fon, grant vb.) sağlanan materyal, teknik işlemleri tamamlandıktan sonra proje ile ilgili olan kişiye çalışma sonuçlanana kadar tutanak karşılığı zimmetle verilebilir.


5. Okuyucular, kütüphaneden almış oldukları materyal veya yayınları iyi kullanmakla ve belirlenen sürede geri vermekle yükümlüdürler.


6. “Madde 10-4”te belirtilen kütüphane üyeleri ödünç verme hizmetlerinden yararlanamazlar.
 

 

Madde 12. Ödünç Verilmeyecek Kitap ve Materyaller:

1. Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük vb.)


2. Süreli yayınlar


3. Tezler


4. Görsel-işitsel araçlar


5. Müzik notaları


6. Rezerve edilmiş kitaplar


7. Nadir eserler


8. Atlas ve haritalar vb.


9. CD-romlar


10. Yönetim kurulu tarafından belirlenen kitap ve diğer materyaller.


Bu ve bunun gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanılabilir.
 

 

Madde 13. Kütüphaneye Bağışta Bulunma:

Kütüphaneye bağışta bulunan kişi ve kurumlar, yönetim kurulu kararı ile belge, rozet, şilt, plaket, şeref tablosunda teşhir gibi manevi değeri olan ödüllerle ödüllendirilirler.

 

Madde 14. İlişik Kesme Yükümlülüğü:

Bütün üniversite personeli ve öğrenciler üniversiteden ayrılmadan önce kütüphane ile ilişiklerini kestirmek zorundadırlar.
 

Madde 15.Kütüphane Bütçesi:

Kütüphane bütçesi, 4. maddede belirtilen kapsamdaki işlerle ilgili cari harcamaları gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçedir.Bu bütçe, yıllık olarak üniversite bütçesinden tahsis edilen pay ve diğer ilave ödenekler, kütüphaneye yapılan nakdi bağışlar, kayıp, gecikme ve deformasyon için alınan cezalardan ve üyelik ücretlerinden oluşur. Bütçeyi harcama yetkisi yönetim kurulunun ilke, yayın alım ve diğer kararları çerçevesi içinde kalmak üzere kütüphane daire başkanına aittir. Bu bütçe içinden kütüphane amaçları dışında harcama yapılmaz.
 

SORUMLULUK ve CEZALAR
 

Madde 16. Kütüphane Kaynaklarını Koruma Yükümlülüğü:

Okuyucular ödünç olarak kendilerine verilen materyallerde meydana gelen gecikme, hasar veya kayıplardan dolayı sorumludurlar. Bununla ilgili cezaları ödemedikleri takdirde kütüphane hizmetlerinden yararlanamazlar.
 

Madde 17. Disiplin:

Okuyucular, kütüphane içinde yönetimin belirlediği kurallara uymak zorundadır.Kurallara uymayanlar hakkında ilgili disiplin yönetmelikleri,
üyeler hakkında yöne-tim kurulukararı ile üyelikten çıkarma işlemi uygulanır.

 

Madde 18. Disiplin Soruşturmasını Gerektiren Haller:

Okuyucular kütüphane içinde üniversitenin genel disiplin kurallarına uymak zorundadır. Ayrıca:


Başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak ve davranmak, sigara içmek, cep telefonu ile konuşmak, umumi davranış kaidelerini bozmak yasaktır.
Okuma salonuna alınan materyal, mesai sonunda teslim edilmediği takdirde ilgili şahıs için disiplin soruşturması açılır.
Gecikme, kayıp ve deformasyon cezalarını uygulattırmak istemeyen üyelerin kimliklerine el konulur ve disiplin soruşturması başlatılır.
Ödünç alma işlemleri tamamlanmadan kütüphaneye ait materyaller kütüphane dışına çıkarılamaz.
Yönetim kurulu tarafından kütüphane düzenini bozucu hareket olarak değerlendirilen veduyurulan davranışlarda bulunmak yasaktır.


Madde 19.

Bu yönerge senatodaki kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Madde 20.

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.