Yr-011 Öğrenci Konseyi ve Kulüpler Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

Madde 1. Amaç


1. Üniversitemiz öğrencileri arasında UAAÜ kimlik ve bilincini güçlendirmek, öğrencilerin üniversiteye olan sevgi ve bağlılıklarını arttırmak.


2. Sosyal faaliyet alanları oluşturarak öğrencilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, bo şvakitlerini faydalı şekilde değerlendirmek, yeteneklerini geliştirerek öğrencilerigeleceğe hazırlamak.


3. Öğrenciler arasında dostluk, birlik ve beraberlik ruhunun gelişmesini sağlamak.


4. Öğrenciler ile öğretim elemanları arasında ders dışında farklı bir iletişim platformu oluşturarak kaynaşma sağlamak; öğrencilerin taleplerinin dile getirilmesi ve sorunlarının çözülmesine katkıda bulunmak.


5. Üniversitemiz ile dış dünya arasında köprü olmak ve böylece üniversitenin dışarıda tanıtılmasına katkıda bulunmak.
 

Madde 2. Kuruluş
1. SKS daire başkanı yukarıdaki amaç ve ilkeler doğrultusunda rektörün onayıyla öğrenci konseyinin kurulmasını düzenler.


2. Öğrenci konseyinin ve kulüplerin, “öğrenci konseyi ve öğrenci kulüpleri yönergesi”nde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda şekillenmesi gerekir.


3. Öğrenci kulüpleri kurulması yönündeki teklifler öğrenci konseyine yapılır.


4. Öğrenci konseyi başkanı (Üniversite temsilcisi) kulüplerin adı, amacı, yıllık faaliyet planını içeren yazılı teklifler sunar.


5. SKS daire başkanı aracılığıyla rektörlük tarafından onay verilen tüm kulüpler SKS daire başkanı denetiminde faaliyetlerine başlar.


Madde 3. Öğrenci Konseyi:

Bütün bölüm öğrencilerini temsil etmek üzere, usulüne göre yapılan seçimlerle belirlenen üyelerden oluşur.Konseyin organları şunlardır:


1. Genel kurul


2. Yönetim kurulu


3. Denetleme kurulu


4. Sekreterya


Madde 4. Genel Kurul:

Konseyin yetkili organı olup üniversite, bölüm ve sınıf temsilcisi olarak seçilen üyelerden oluşur.Genel kurul, üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır.Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel kurulun görevleri şunlardır:


1. Konsey, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve sekreteryayı belirlemek.


2. Konseyin yıllık faaliyet programını hazırlamak ve SKS daire başkanına onaylatmak.


3. Yönerge değişikliklerini ilgili kurullara bildirmek üzere belirlemek.


4. Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplantı yapmak.


5. Öğrenci kulüplerinin yönetim kurullarına konsey temsilcilerinden birini yönetim kurulu üyesi olarak seçmek.

 

Madde 5. Yönetim Kurulu:

Üniversite temsilcisi ve bölüm temsilcilerinden oluşur. Görev süresi bir yıldır.Görevleri şunlardır:


1. Rektörlük, SKS daire başkanı, dekanlık veya bölüm başkanlarının uygun göreceği zamanlarda ve sadece öğrencilerle ilgili konular görüşülürken fakülte ve bölümlerin yönetim kurulları ile üniversite senatosunun toplantılarında, oy hakkı olmaksızın öğrencilerin problemlerini, ihtiyaçlarını, eğitim ve öğretimle ilgili görüşve düşüncelerini iletmek ve gerekirse toplantı üyelerini gerekli görülen konularda bilgilendirmek.


2. Üniversitedeki eğitim ve kültür faaliyetlerinin iyileştirilmesi, spor faaliyetlerinin düzenlenmesi, öğrencilerin sağlık, dinlenme ve eğitim şartlarının iyileştirilmesi konularında teklifler hazırlayıp üniversite yönetimine sunmak.


3. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde üniversiteyi temsil etmek.


4. Genel kurulu toplantıya çağırmak.


 

Madde 6. Denetleme Kurulu:

Genel kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği 3 üyeden oluşur Görev süresi bir yıldır. Görevleri şunlardır:


1. Yönetim kurulunun ve kulüplerin gelir-gider hesaplarını ayda bir incelemek ve SKS daire başkanına bilgi vermek,


2. Gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırmak,


3. Konseyin ve kulüplerin yıllık faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacağı raporu genel kurulun görüşüne sunmak.


SEKRETERYA: İki sekreterden oluşur.Sekreterlik, yazı, doküman ve dosyalama işlerini yürütürler.Bütün dokümanların bir kopyasını konsey başkanına ve SKS daire başkanına verir.
 

Madde 7. Seçme ve Seçilme Şartları:

Üniversitenin lisans seviyesindeki bütün öğrencileri, sınıf temsilcilerini seçebilme hakkına sahip tabii üyelerdir. Seçimlerde her üyenin sadece bir oy hakkı vardır.Üyeler oylarını bizzat kullanırlar, vekalet yoluyla oy kullanılmaz.Bir öğrencinin sınıf temsilciliğine aday olabilmesi için;


1. Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olması,


2. Alt dönemlerden ikiden fazla başarısız dersinin bulunmaması,


3. Hiçbir disiplin cezası almamış olması,


4. Adli sicilinin temiz olması,


5. Üniversitedeki öğrenim süresinin normal eğitim süresini aşmamış olması gerekir.


Seçimlerde aday olmak isteyen öğrenciler, ilan edilen seçim tarihinden üç gün öncesine kadar SKS daire başkanına şahsen müracaat ederler. SKS daire başkanı, seçimin her aşamasından önce aday listelerini kolayca görülebilecek yerlerde ilan eder.
 

Madde 8. Öğrenci Konseyinin Oluşturulması:

Konseyin oluşturulabilmesi için, gizli oylama usulüne göre dört aşamalı bir seçim yapılır:


1. Birinci aşamada her yıl Eylül ayının son haftasında SKS daire başkanı btarafından onaylanan ve ilan edilen adaylar arasından sınıf temsilcileri seçilir. Seçilenler öğrenci konseyinin genel kurul üyesi olurlar.


2. İkinci aşamada, birinci seçim sonucunun ilan edilmesinden iki gün sonra genel kurul üyeleri kendi aralarından bölüm temsilcileri ve üniversite temsilcisini seçer.


3. Üniversite temsilcisi başkanlığında toplanan genel kurul iki sekreter ve denetleme kurulu üyelerini seçer.


4. Yönetim kurulu ve genel kurulun haftalık toplantı gün ve saatleri tespit edilir.


5. Seçim sonuçları ve konseyin oluşması SKS daire başkanı tarafından rektörlüğün onayına sunulur. Rektörlüğün onayıyla yürürlüğe girer.

 

Madde 9. Evraklar:


1. Konsey yönergesi
2. Konsey üyeleri
3. Toplantı tutanakları
4. Faaliyet planı
5. Faaliyet raporları
6. Demirbaş listesi
7. Harcama ve hesap formları


ÖĞRENCİ KULÜPLERİ:

Üniversitedeki sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri organize eden, öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yönelik ünitelerdir.
 

Madde 10.Kulüp İdari Yapısı ve Organları:
Görev ve Yetkiler
1. Sorumlu öğretim elemanı
2. Başkan
3. Yönetim kurulu
4. Genel kurul
5. Sekreterya


Sorumlu Öğretim Elemanı: Sorumlu öğretim elemanı, SKS daire başkanı altında kulüp başkanına ve kulübe destek olan, yol gösteren, yaşanabilecek tıkanıklıkları aşmada yardımcı olan, kısacası bilgi ve deneyimiyle kulübe rehberlik yapan rehber hocadır.


Başkan: Kulübün temsilcisi ve yetkilisi olarak,genel kurulda seçilir.Öğretim yılı başından itibaren bir yıl süre ile görev yapar ve yeniden seçilebilir.Başkan seçilecek öğrencinin karakter, yetenek, önderlik ve birleştirici nitelikleri ile öne çıkması, örnek nitelikte olması, kulübe ve üniversiteye zarar verecek davranışlardan uzak bulunması gerekir.


Madde 11. Başkanın Görevleri:


1. Kulübü ve yönetim kurulunu temsil etmek. 


2. Yönetim kurulu görevlerini saptamak, üyeleri toplantıya çağırmak, amaç ve ilkeler doğrultusunda ve sorumlu öğretim elemanı rehberliğinde çalışmaları yönetmek.


3. Üyeler arasında dostluk, birlik ve beraberliği özendirmek.


4. Yönetim kurulu tarafından planlanan faaliyetleri ve projeleri zamanında öğrenci konseyine bildirmek ve konsey aracılığıyla SKS daire başkanına onaylatmak.


5. Öğretim yılı sonunda kulübün mal varlığı ve faaliyetleri ile ilgili dokümanların SKS Daire Başkanına devredilmesini sağlamak.


 

Yönetim Kurulu: Kulübün yetkili organı olan yönetim kurulunun oluşum biçimi, çalışma ilkeleri, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:


1. Yönetim kurulu, genel kurulda seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir öğrenci konseyi temsilcisi, bir sekreter ve iki yedek üyeden oluşur.


2. Yedek üyeler sekreterya işlerine yardımcı olur ve sekreterin boşalan yerini alırlar.


3. Kulübün amaçlarına ulaşabilmesi için her tür kararı alma yetkisine sahiptir.


4. Öğretim yılı içinde yapılacak faaliyetleri genel kurul toplantısında görüşülmek ve onaylatmak üzere belirler ve faaliyet planı çıkartır.


5. En az iki haftada bir toplanır.Başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir.


6. Toplantılar haftanın belirli gün ve saatlerinde üniversitede belirli biryerde yapılır.


7. Toplantıya katılmak zorunludur.Mazeretsiz olarak toplantılara üç defadan fazla katılmayan üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilir.

 

8. Toplantıda karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.


9. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

a. Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptamak.
b. Başkan yada yönetim kurulu üyelerinin önerdikleri konularda kararlar almak.
c. Amaçlardan uzaklaşan üyelerin kulüpten çıkarılmasına karar vermek.
d. Yasalar, kulüp tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.

e. Genel kurulda onaylanan yıllık faaliyet planını öğrenci konseyine sunmak ve konsey aracılığıyla SKS daire başkanına onaylatmak.

 

 

Genel Kurul
1. Kulübün üyeleri genel kurulu oluşturur.


2. Genel kurul en az ayda bir kez toplanır.


3. Kulüp başkanı, yönetim kurulu adına genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.


4. Genel kurul toplantılarının yürütülebilmesi, yönetim kurulu sorumluluğu altındadır.


5. Görev ve yetkileri: Genel kurul, kulübün en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
 

a. Başkanı, yönetim kurulu üyelerini, kulüp faaliyetleri ile ilgili gerekli personeli ve gerekirse komisyonları seçmek.
b. Kulüp tüzük ve yönetmeliğini onaylamak, değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlamak.
c. Başkan ve yönetim kurulu önderliğinde, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda, kulübün amaç ve faaliyet konuları yönünde kararlar almak ve yıllık faaliyet planını onaylamak.
d. Organların istek ve önerilerini karara bağlamak.
e. Başkanın, yönetim kurulu adına kulüp tüzük ve yönetmeliği doğrultusunda ve genel kurulda onaylanan faaliyet planı çerçevesinde verdiği görevleri yapmak.

 

Sekreterya: İki sekreterden oluşur.Sekreterlik, yazı, doküman ve dosyalama işlerini yürütür. Bütün dokümanların bir kopyasını kulüp başkanına, başkan aracılığıyla öğrenci konseyine ve SKS daire başkanına verir.
 

Madde 12. Üyelik
1. Tüm öğrenciler kulüplere üye olup sosyal aktivitelere katılabilirler.


2. Üyeler yasalara, tüzük ve yönetmeliklere, kulübün amacına bağlı kalmak, tüm toplantılara katılmak, görev üstlenmek ve kulüp çalışmalarında aktif olmakla sorumludur.


3. Yönetim kurulu kulübün amaç ve ilkeleriyle ters düşen davranışlar içinde bulunan üyeleri gerekçe göstererek üyelikten çıkartabilir.Karar oy çokluğu ile alınır.


4. Kulüpten ihracı gerektiren davranışlar:


a. Kulüp yönetmeliğine, kulübün amaç ve ilkelerine aykırı davranmak.
b. Üniversitenin iç barışını tehdit edici davranışlarda bulunmak.
c. Üniversiteyi ve kulübü küçük düşürmeye yönelik davranışlarda bulunmak.
d. Herhangi bir basılı eserde yönetmeliğe aykırı ya da kulübü aşağılayıcı ve küçük düşürücü yazı yayımlamak, bu içerikte beyanatta bulunmak.
e. Kulüp bünyesinde herhangi bir ideolojik ve siyasi oluşumu direkt yada dolaylı olarak yapmaya teşebbüs etmek veya katılmak.

 

EVRAKLAR
1. Kulübün adı ve amaçları


2. Üye kayıt dosyası


3. Demirbaş listesi


4. Faaliyet planı


5. Faaliyet raporları

 


Madde 13.

Bu yönerge senatodaki kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 

Madde 24.

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.