Yr-009 Yayın Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

Madde 1. Amaç: 

Üniversite tarafından yayınlanacak akademik eser, ders kitabı ve notlarının üniversite tarafından basılmasına, kitap, süreli yayınlar ve diğer
materyallerin satın alınmasına ilişkin usul ve kriterleri düzenlemektir.


Madde 2. Yayın Komisyonu: 

Görevi; Üniversite tarafından yayınlanacak akademik eser, ders kitabı venotlarının, bu yönergede belirtilen kriterlere göre öninceleme ve değerlendirmesinin yapılması ile kütüphaneye alınması teklif edilen kitap ve süreli yayınlar hakkındaki görüşünü rektörlüğe bildirmektir.


Madde 3. Kuruluşu:

Komisyon, rektör yardımcılarından birinin başkanlığında, beş üyeden oluşur. Komisyon başkanı ve üyeler senato tarafından atanır.

 

Madde 4. Ön İnceleme: 

Komisyon, yapılan başvuruları değerlendirmek üzere başvuru tarihinden itibaren en geç birhafta içinde toplanır. Yapılan başvuru, toplantıda bir ön incelemeye tabi tutulur ve eserin satınalınabilir veya yayınlanabilir nitelikte olup olmadığı konusunda komisyonda oluşan kanaate göre oy çokluğuyla eserin değerlendirmeye alınıp alınmamasına karar verilir.
 

Madde 5. İnceleme: 

Değerlendirmeye alınması uygun görülen eserlerin incelenmesinde aşağıdaki usullerden birine başvurulur:


1. Eserin bizzat komisyon tarafından incelenmesi.
2. İncelemenin, komisyon üyeleri dışında bir bilir kişi veya bilir kişilerden oluşan bir alt komisyon tarafından yapılması.

 

Madde 6. İnceleme Kriterleri: 

Eser hakkında yapılacak inceleme şu kriterlere göre yapılır: Akademik Eserler:


1. İçerik açısından bilimsel yenilik taşımalı ve bilime katkıda bulunmalıdır.


2. Akademik yazım ve atıf kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Ders Kitapları ve Yardımcı Ders Kitapları:


1. Ders müfredatında belirlenen konuları ihtiva etmelidir.


2. Güncel kaynaklardan istifade ederek hazırlanmalıdır.

 

3. Öğrencinin konuyu rahatlıkla kavrayabileceği bir üslupla hazırlanmalıdır.


4. İstifade edilen kaynaklar belirtilmelidir.
 

Kütüphaneye alınacak kitap, süreli yayın ve diğer materyaller ise temel veya yardımcı ders aracı niteliği taşımalı ya da üniversitede öğretim yapılan alanlarda bilimsel çalışmalara kaynaklıkedecek nitelikte olmalıdır.
 

Madde 7. Rapor: 

İnceleme sonunda esere ilişkin görüş belirten bir rapor, komisyona sunulur. Raporun komisyona sunulma süresi, komisyon tarafından eserin ne şekilde inceleneceğine dair verilecek kararla birlikte belirlenir.Bu süre, eserin hacmine göre 15-30 gün arasında değişir.Gerekli görülmesi halinde komisyon tarafından ek süre verilebilir.
 

Madde 8. Telif Hakkı: 

Yazara, basılan kitap veya ders notu sayısının %10’u telif hakkı olarak verilir. Kitaplar, yönetim kurulunca bir baskıda 500’den, ders notları 200’den fazla basılamaz.
 

Madde 9. Karar:


 Komisyon, raporun sunulmasından itibaren bir hafta içinde toplanarak eserin basılıp basılmaması konusunda karar verir ve bu kararı derhal rektörlüğe bildirir.
 Rektörlük, komisyon kararını ÜYK’ya havale eder. ÜYK tarafından komisyon kararı incelenerek eserin basılıp basılmaması konusunda nihaikarar verilir.
 Basım için resmi makamların izninin gerekli olması halinde rektörlük tarafından ilgili yerlere başvuru yapılır.
 Basılmasına karar verilen her eser için daha önceki yayınlar da dikkate alınarak üniversiteye ait yayın numarası verilir.

 

Madde 10. 

Bu yönergesenatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 

Madde 11.

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.