Yr-007 Rektör Yardımcılıkları ve İdari Birimler Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

 

 

Madde 1. Amaç ve Kapsam: 

Bu yönerge rektör yardımcılarının ve idari birimlerin görev ve yetkilerini düzenler. Yönerge üniversitenin rektör yardımcılıklarını ve idari birimlerini kapsar.
 

REKTÖR YARDIMCILIĞI:


Üniversitede 2 adet rektör yardımcılığı vardır:


1. Eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalardan sorumlu rektör yardımcısı


2. Dış ilişkilerden sorumlu rektör yardımcısı


Rektörlüğün gerekli hallerde yeni rektör yardımcılıkları oluşturulabilir.
 

Madde 2. Görev ve Yetkileri


1. Kendilerine bağlı birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
2. Senato ve yönetim kurullarına katılmak.
3. Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.


EĞİTİM-ÖĞRETİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN SORUMLU REKTÖR YARDIMCILIĞI
 

Madde 3. 

Aşağıdaki görevleri bizzat veya bağlı birimler aracılığıyla gerçekleştirir:


1. Üniversitedeki eğitim-öğretimin Kırgızistan Eğitim Bakanlığı standartlarında olmasını kontrol eder.


2. Bölümlerin eğitim planlarının hazırlanmasını ve bu planın uygulanmasını kontrol eder.


3. Öğretim üyelerinin ders yükünü kontrol eder ve rektörlüğe rapor verir.


4. Üniversitede eğitim-öğretimin kalitesini, devamlılığını ve öğretim elemanlarının performansını takip eder. Her dönem sonunda rektörlüğe konuyla ilgili rapor sunar.


5. Eğitim kalitesini ve öğretim elemanlarının performansını arttırmak için yapılan hizmet içi eğitim programlarını organize eder.


6. Atestasya ile ilgili çalışmaları kontrol eder.


7. Her öğretim yılı sonunda rektör yardımcılığına ait faaliyet planı ve faaliyet raporunu hazırlar ve rektörün onayına sunar.
 

8. Bilimsel ve akademik çalışmaları koordine eder.
 

9. Bünyesinde hizmet verdiği birimlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için eğitim programları düzenler.
 

10. Sorumlu olduğu “rektör yardımcılığı yönetim kurulu”na başkanlık eder.
 

11. Bağlı bulunan birimler bünyesinde faaliyet gösteren tüm birim ve personel üzerinde genel denetim ve iş bölümü yapar, çalışma düzeni kurarak personelin hizmet içi eğitimini sağlar.
 

12. Sorumlu olduğu ‘rektör yardımcılığı yıllık bütçe tasarısı’nı, sorumlu olduğu ‘rektör yardımcılığı yönetim kurulu’nun görüş ve tekliflerini alarak rektörün onayına sunar.

13. Öğretim yılı sonunda ‘bütçe raporu’nu rektörlüğe takdim eder.
 

14. Sorumlu rektör yardımcılığı ile ilgili harcamalarda icra amirliğini yürütür.
 

15. Yönetmeliklerde kendine verilen diğer görevleri yapar.
 

 

DIŞ İLİŞKİLERDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCILIĞI
 

Madde 4. 

Aşağıdaki görevleri bizzat veya bağlı birimler aracılığıyla gerçekleştirir:


1. Sorumlu olduğu rektör yardımcılığının yıllık bütçe tasarısı’nı rektörün onayına sunmak.


2. Üniversitenin ülke içi ve ülke dışındaki tanıtım işlerini yürütmek.


3. Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak programlar düzenlemek.


4. Üniversitenin faaliyetlerini dışarıya duyurmak.


5. Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün faaliyetlerini kontrol etmek.

 

GENEL SEKRETER


Madde 5. Görev ve Yetkileri:
1. İdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.


2. Mütevelli kurulu, senato ve ÜYK’da oy hakkı olmaksızın raportörlük yapmak, alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve saklanmasını sağlamak.


3. Senato ve ÜYK kararlarını ilgili birimlere iletmek.


4. İdari birimlerde görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak.


5. Medya ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.


6. Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.


7. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.


8. “Yönetimin gözden geçirilmesi” toplantılarını organize etmek, toplantı kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek.


9. ‘İdari ve destek hizmetler faaliyet planı’ı ve faaliyet raporunu Ağustos ayının son haftasında rektörlüğe sunmak.


10. Resmi kuruluşlarca yapılan üniversite hakkındaki değerlendirmeleri toplamak.


11. İdari hizmetlerin ölçülmesi maksadıyla, Kasım ve Nisan aylarında anketler yapmak.


12. Satın alma prosedürünü takip etmek.


13. Yıllık ihtiyaç listesini rektöre sunmak.


14. Onaylanan yıllık ihtiyaç listesini depo envanter listesi ile karşılaştırmak üzere idari işler daire başkanlığına göndermek.


15. Satın alma memuru vasıtasıyla satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.


16. SKS daire başkanlığının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.


17. İdari işler daire başkanlığının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.


18. Üniversitenin yerel kanunlar doğrultusunda bütçesinin ve gerekli resmi prosedürlerinin yerine getirilmesini sağlamak.


19. Öğrenci işleri daire başkanlığının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.


20. Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 

İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANI


Madde 6. Görev ve Yetkileri:
 

1. Her öğretim yılı sonunda (Temmuz ayı) “daire başkanlığı faaliyet planı”nı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve rektörün onayı için genel sekreterliğe sunmak.


2. Teknik ve idari işleri takip etmek.


3. Üniversitenin tüm idari mukavele ve sözleşmelerinin görüşmesini, hazırlanmasını ve yapılmasını sağlamak.


4. Bu mukavelelerin süresinin uzatılması, feshedilmesi, yapılması ve mukavele şartlarına uygulanması işlerine nezaret etmek.


5. Bünyesindeki müdürlüklerin işlerini organize ve teftiş etmek, gerekli işlemleri yapmak.


6. Satın alma prosedürünü takip etmek.

 

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ


Madde 7. Görev ve Yetkileri:
1. Her öğretim yılı sonunda (Temmuz ayı) “müdürlük faaliyet planı”nı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve daire başkanının onayına sunmak.

 

2. Üniversitenin demirbaş kaydını yapmak ve malzemenin bakım ve onarımını teknik ve inşaat işleri müdürlüğüne teklif etmek.


3. İdare müdürlüğünün araç, gereç ve malzeme temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.


4. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri organize etmek.


5. Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek.


6. Sivil savunma ve kampüsün çevre düzenlemesi ile ilgili işleri yürütmek.


7. Öğrenci ve personel ulaşım servisinin işlerini takip etmek.


8. Binaların ve çevrenin temizlik hizmetlerini yürütmek.


9. Bu işlerin yerine getirilmesinde kullanılan alet ve malzemenin temini ve istifadesine nezaret etmek.


10. Kantin ve yemekhanenin işleyişine, temizliğine nezaret etmek.
 

 

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ


Madde 8. Görev ve Yetkileri:
1. Üniversite mensupları ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak.
2. Üniversite ve eklentilerini sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, zorla işten alıkoyma ve yasadışı eylemlere karşı korumak ve güvenliğini sağlamak.
3. Üniversite alanı içinde suç işlenmesini önleyici tedbir almak, işlenmekte olan suçları önlemek, müdahale etmek, suçluları yakalamak ve derhal rektörlüğe bildirmek.
4. Güvenlik durumunun gerektirdiği lüzumlu aletleri kullanmak.

 

TEKNİK VE İNŞAAT İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ


Madde 9. Görev ve Yetkileri:


1. Her öğretim yılı sonunda (Temmuz ayı) “müdürlük faaliyet planı”nı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve daire başkanının onayına sunmak.


2. Kararı verilen inşaat işlerinin günlük, haftalık ve aylık olarak takibatını nyapmak. Takibat bitiminde rapor hazırlayıp daire başkanlığına sunmak.


3. İnşaat süresince ortaya çıkan aksaklıkları veya kısıtlamaları zamanında daire başkanlığına bildirmek.


4. Bakım-onarım gereken yer ve aletlerin durumunu tespit ederek gerekli işlemleri yapmak.


5. Elektrik, gaz, su, ısıtma ve kanalizasyon sistemlerinin periyodik kontrollerini yapmak.


6. Periyodik olarak, bina içi ve dışı atık su sisteminin kontrolünü yapmak.


7. Arızalı olan tesisatın günlük tamiratının yapılmasını temin etmek.


8. Yangın, alarm ve güvenlik sistemlerinin işleyişi ile kontrolünü gerçekleştirmek.
 

ARŞİV ŞUBE MÜDÜRÜ


Madde 10. Görev ve Yetkileri:


1. Evrakın arşive kabulünü, kaydını, sistemleştirilmesini, muhafazasını, saklanmasını ve istifade edilmesini sağlamak.


2. Arşiv evrakının kullanımını ve kaydını kolaylaştırmak için gelen-giden evrak defterlerini hazırlamak.


3. Muhafaza süresi sonunda iptaline karar verilen evrakın protokollerini hazırlamak, sürekli ve geçici muhafaza için seçilmesi ve devlet arşivlerine verilmesi gereken evrakların silinmesi ve iptali protokolünü hazırlamak, her yıl sonunda süresi dolan kayıtları arşiv yönergesine uygun olarak imha etmek.


4. Arşive verilmiş evraklar hakkında talep olunan belgeleri hazırlamak ve rektörün onayı için genel sekreterliğe sunmak.

 

DEPO ŞUBE MÜDÜRÜ


Madde 11. Görev ve Yetkileri:


1. Depoya giren ve çıkan malzemelerin kaydını yapmak.


2. Daire başkanlığının talimatı gereği demirbaş ve tüketim malzemelerinin dağıtımını yapmak, idare müdürü ile mutabakat içinde bunların zimmetlenmesini sağlamak.


3. Satın alınan ürünün doğrulanmasını yapmak.


4. Devamlı tüketilen kırtasiye vb. malzemeler hakkında daire başkanlığına bilgi vermek.
 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI


Madde 12. Görev ve Yetkileri:
1. Üniversitenin yaptığı sınavlar sonucunda UAAÜ öğrencisi olmaya hak kazanmış olanların kayıtlarını yapmak.


2. Kayıt yaptıran öğrencilerle ilgili olarak kağıt ve elektronik ortamda öğrenci dosyası açarak bu dosyalara üniversite giriş sınavı sonuçlarını, üniversiteden ayrılıncaya kadar alınan dersleri, ders tekrarlarını, sınav sonuçlarını, başarı ödülünün devamını, disiplin cezalarını işlemek ve muhafaza etmek.


3. Öğrenci kayıt dosyaları oluşturarak yıllara ve bölümlere göre arşivlemek.


4. Öğrenci danışmanlarına ders kayıt formlarını ulaştırarak ders kayıtlarını elektronik ortama işlemek.


5. Sınav sonuç listelerini hazırlayarak fakülte sekreterliklerine teslim etmek.


6. Dekanlıklardan sınav sonuç listelerini alarak puanları elektronik ortama işlemek.


7. Öğrenciler için transkript hazırlamak.


8. Öğrencilerin resmi makamlara sunacakları askerlik tecil başvurusu, öğrenci belgesi, müşavirlik formu vb. belgeleri hazırlamak.


9. Her yarıyıl başında rapor hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak.


10. Her yarıyıl başında öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini yapmak.


11. Öğrenci kimlik belgelerini hazırlayarak dağıtımını sağlanmak.


12. Diplomaları hazırlayarak imza karşılığı mezunlara teslim etmek.


13. Başarı ödülü almaya hak kazanmış öğrencileri belirleyerek rektörlüğe bildirilmek.


14. Ders başarısızlığı nedeniyle ücret indiriminden yararlanamayacak öğrencileri tespit etmek.


15. Üniversite ile ilişiğini kesmek isteyen öğrencilerin işlemlerini takip etmek ve her öğretim yılı sonunda kayıt silme nedenlerini sınıflandırarak rapor halinde rektörlüğe sunmak.


16. Normal sürede üniversiteyi bitiremeyecek olan öğrencileri tespit etmek.


17. Öğrencilerin öğrenim harçlarını takip etmek, ilgili bilgileri elektronik ortama işlemek.


18. Sınavlara girmeyen öğrencileri tespit etmek.


19. Sınav dönemi içinde öğrenim harcı yatıran öğrencinin sınava alınması için belge vermek.


20. Sınav sonuç evrakını “lisans öğretim ve sınav yönetmeliği”ndeki esaslara göre saklamak.


21. Yatay geçiş işlemlerini takip etmek.


22. Açılan derslerin isim ve kredilerinin eğitim planlarına uygunluğunu denetlemek.


23. Sınıf danışmanlarının isteği üzerine, öğrencilere ilişkin bilgi ve belgeleri temin etmek.


24. Dekanlıkların ve bölüm başkanlıklarının isteği üzerine, sınıfların ve öğrencilerin eğitim durumları ile sicil bilgilerini vermek.


25. Yarıyıl sonu ve yıl sonu denetim raporlarını yazmak.


26. Eğitim Bakanlığı ve Devlet İstatistik Komitesi’nin istediği bilgi ve raporları hazırlamak.

 

27. Her öğretim yılı sonunda (Temmuz ayı) “daire başkanlığı faaliyet planı”nı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve rektörün onayına sunmak.


28. Öğrenciler tarafından teslim edilen evrakın kaydını yapmak.


29. Öğretimle ilgili üst makamların vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ


Madde 13. Görev ve Yetkileri:


1. Genel sekreter tarafından verilmiş olan kurul kararları, rektörlük kararları, resmi mektup, faks vb. her türlü yazının hazırlanmasını sağlamak ve genel sekreterliğe takdim etmek.


2. Gelen ve giden evrak kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve dağıtımını temin etmek.


3. Rektörlüğün ve genel sekreterliğin iç ve dış yazışmalarını yürütmek üzere yazı metinlerinin hazırlanmasını temin etmek ve genel sekreterliğe takdim etmek.


4. Dış kaynaklı dokümanları “dış kaynaklı doküman listesi”ne kaydederek takip etmek.
 

PERSONEL İŞLERİ MÜDÜRÜ


Madde 14. Görev ve Yetkileri:
1. Her öğretim yılı sonunda (Temmuz ayı) “müdürlük faaliyet planı”nı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve rektörün onayı için genel sekreterliğe sunmak.


2. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak.


3. İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili proje üretimi ve bu konu ile ilgili kaynak derlemek, diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişi yapmak.


4. Üniversite personelinin tayin, özlük, derece, kademe, emeklilik ve işten çıkarılması işleriyle ilgili işlemleri yapmak.


5. Personel dosyalarını tutmak.


6. Personel kimlik belgelerinin hazırlanarak dağıtılmasını sağlamak.


7. Yabancı uyruklu personelin vize ve oturum işlemlerini yaptırmak.


8. Personelin “performans değerlendirme formları”nı muhafaza etmek, analizlerini yapmak ve genel sekreterliğe sunmak.


9. Personelin izin ve devam durumlarını takip etmek.


10. Personelin hizmet çizelgesini genelgeye uygun olarak doldurmak.


11. Ders ücretli öğretim elemanlarının dosyalarını tutmak.


12. Personelin eğitim ihtiyaç analizini yapmak.


13. Personelin hizmet içi eğitim programı planlarını yapmak uygulanmasını takip etmek.


14. Üniversite genelindeki hizmet içi eğitimlerin organizasyonunu yapmak.


15. Personelin katıldığı eğitimlerin kaydını personel dosyalarında muhafaza etmek.


16. Nisan ve Kasım aylarında personelin katıldığı eğitimlere dair raporu rektörlüğe sunmak.


17. İş sözleşmelerinin yapılması, değiştirilmesi ve sona erdirilmesini takip etmek.

 

MEDYA, TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ


Madde 15. Görev ve Yetkileri:
1. Her öğretim yılı sonunda (Temmuz ayı) “müdürlük faaliyet planı”nı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve rektörün onayı için genel sekreterliğe sunmak.


2. Üniversitenin ilişki kurduğu veya kuracağı hedef kitlelerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve devam ettirmek, üniversitenin yaptığı çalışmaların “toplum yararlarının ön planda tutulması” ilkesi içinde kamuoyuna tanıtılmasını sağlamak, üniversite faaliyetlerine karşı kamuoyundan gelen tepkileri değerlendirmek ve bu konuda üniversite yönetimine bilgi sunmak.


3. Yazılı-görsel basında yer alan üniversite ve yüksek öğretimle ilgili haberlerin takibini yapmak, bunların arşivini oluşturmak, bu husustaki raporları Kasım ve Nisan aylarında rektörlüğe sunmak.

 

4. Basında yer alan ve gerçeğe uymayan haberlerin düzeltilmesini sağlamak amacıyla yetkili birimlere öneride bulunmak ve konuyla ilgili yapılacak açıklamaların hazırlanmasına yardımcı olmak.


5. Basın mensuplarının üniversite ile ilgili röportaj taleplerini rektörlüğün izni doğrultusunda değerlendirip gerçekleşmesini sağlamak.


6. Üniversitedeki her türlü bilimsel toplantı, konser, öğrenci kulüp etkinlikleri, konferans vb. organizasyonları kayda almak ve arşivlemek.


7. Üniversitede yapılan bütün programlardan basın mensuplarını haberdar etmek, katılımlarını sağlamak ve bilgilendirmek.


8. Üniversitenin tanıtımıyla ilgili yazılı, sesli ve görsel doküman hazırlığı yapmak.


9. Üniversiteye yapılan her türlü ziyarette karşılama-ağırlama faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ


Madde 16. Görev ve Yetkileri:
1. Her öğretim yılı sonunda (Temmuz ayı) “müdürlük faaliyet planı”nı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve rektörün onayı için genel sekreterliğe sunmak.


2. Maaş-tahakkuk cetveline göre personelin maaşını ödemek.


3. Üniversitenin aylık ve yıllık tahmini bütçesini çıkararak rektörlüğün onayına sunmak.


4. Cari sabit giderlerle, olağan veya olağanüstü giderleri belirleyip ödemeleri ayarlamak.


5. Cari harcama kalemlerini belirleyerek rektörlüğün onayına göre ödemelerde bulunmak.


6. Kesinleşen faaliyet sonuçları ile ilgili mizan ve fiili bütçeleri hazırlayarak bütçe kontrol raporları ile birlikte üst makama sunmak, bunlarla ilgili raporları hazırlamak.


7. Vergi kanunları ve diğer kanunların üniversiteye yüklemiş olduğu beyana dayalı bildirimlerin zamanında, doğru ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.


8. Müdürlükteki iç kontrol sistemini ve iş akışını düzenlemek, kontrol etmek, tespit edilen hedefler doğrultusunda yönetmek ve işlemleri gerçekleştiren personel arasında iş bölümü yaparak denetimini yapmak.


9. Mali konularla ilgili mevzuatı takip ederek meydana gelen değişiklikleri ilgili birimlere zamanında bildirmek.


10. Üniversitenin her türlü şartlarını göz önünde bulundurarak ilgili yetkililerin emirlerine göre günlük veya periyodik aralıklarla mali durumla ilgili bilgi vermek.


11. Üniversitenin aktifine kayıtlı olan varlıkların korunması amacıyla etkin tedbirler almak.


12. Üniversiteye ait yatırımlarla ilgili komisyonda görev almak.


13. Satın alma prosedürünü takip etmek.
 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ


Madde 17. Görev ve Yetkileri:
1. Her öğretim yılı sonunda (Temmuz ayı) “müdürlük faaliyet planı”nı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve rektörün onayı için genel sekreterliğe sunmak.


2. Üniversite bünyesinde gerekli olan bilgi akışı hızlandırma programlarını hazırlamak ve mevcut programları geliştirmek.


3. İnternet ve intranetin sağlıklı çalışmasını temin ve kontrol etmek.


4. Üniversite web sayfasının güncelleştirilmesini sağlamak.


5. Akademik ve idari personelin bilgisayar eğitimini sağlamak ve bilgisayar kursları düzenlemek.


6. Bilgisayar bölümü ile birlikte üniversite içi “bilgisayar olimpiyatları” organize etmek ve öğrencileri olimpiyatlarına hazırlamak.


7. Üniversitedeki bilgisayarların sürekli ve sağlıklı çalışmasını kontrol etmek.


8. Bilgisayarların teknik bakımını gerçekleştirmek.

 

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI


Madde 18. Görev ve Yetkileri:
1. Her öğretim yılı sonunda (Temmuz ayı) “müdürlük faaliyet planı”nı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve rektörün onayı için genel sekreterliğe sunmak.


2. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının işleyişi için gerekli diğer düzenleyici ve yardımcı belgeleri hazırlamak.


3. Kütüphanenin düzen ve işleyişini sağlamak.


4. Fakülte ve birimlerle iş birliği içinde kütüphaneyi geliştirmek.


5. Kitap, gazete, periyodik yayın ve diğer sesli, görsel, sayısal vb. bilgi ve araştırma kaynaklarını temin ederek okuyucuların hizmetine sunmak.


6. Diğer üniversite, kütüphane ve kurumlarla yayın temini ve değişimi alanında iş birliği yapmak.


7. Kütüphane çalışmaları hakkında öğretim elemanları ve öğrencilere bilgi vermek.


8. Yeni gelen yayınları sergilemek.


9. Kütüphaneye alınacak yeni yayınları tespit etmek.


10. Kütüphane ortamının genel düzenini sağlamak.


11. Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ


Madde 19. Görev ve Yetkileri:


1. Üniversitenin tüzel kişiliğini, her türlü hak ve hukukunu korumak için kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversiteyi savunmak.


2. Üniversite tasarruflarının, yürürlükteki kanunlara göre icra edilmesinde idareye yardımcı olmak.


3. Hukuki konularda üniversitenin danışmanlığını yapmak.


4. Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 

Madde 20. 

Bu yönerge senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Madde 21.

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.