Yr-004 Lisans Bitirme Çalışması Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

 

Madde 1. Amaç:

Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Kanununda, Eğitim Bakanlığı ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. maddesinde yer alan bitirme çalışmasının bir sistem içindeyürütülmesini sağlamaktır.
 

Madde 2. Bitirme Çalışması:

Lisans öğrencilerinin eğitimindeki son aşamadır ve aşağıdaki amaçları taşır:


1. Bölümlerinde aldıkları teorik ve pratik bilgilerin sistemleştirilmesi, genişletilmesi, analitik düşüncenin geliştirilmesi ve bu bilgilerin pratik hayatta tatbik edilmesi.


2. Bağımsız çalışma alışkanlığının geliştirilmesi, bununla birlikte lisans bitirme çalışmasında ortaya konulan problem çözümlerinde uygulanacak araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi.


3. Öğrencinin çağdaş üretim, bilim, teknik ve kültürün ilgili alanlarında bağımsız çalışmaya hazırlanma seviyesinin belirlenmesi.
 

Madde 3. Bitirme Çalışmalarının Konuları

1. Bitirme çalışmaları; mezunlara üretimle ilgili standart konuları çağdaş bilimin kriterleriyle tahlil edebilme yeteneği kazandırarak yüksek lisans derecesindeki ihtisaslaşmaya yöneltmeli, aynı zamanda öğrencilerin lisans düzeyinde kazandıkları teorik ve pratik bilgilerin hacim ve içeriğine uygun olmalıdır.


2. Öğrenci bölümün hazırlayacağı konu listesinden konusunu seçer. Konular ilgili bölüm kurulu ve fakülte kurulunda tasdik edilir.


3. Öğrenciye danışman tarafından bitirme çalışmasının biçimi ve hacmi konusunda savunmaya en geç dört ay kala bilgi verilir.
 

Madde 4.

Bitirme çalışması haftada iki saat olarak son iki yarı yılda yürütülür ve ders kaydı diğer dersler gibi yarı yıl başlarında yapılır.
 

Madde 5.

Bitirme çalışması için bölümlerde görevli tüm öğretim elemanları “bitirme çalışması danışmanı” olarak bölüm başkanlığınca görevlendirilir.Ancak mazeretleri bölümvkurulu ve fakülte kurulunca kabul edilen öğretim elemanları ilgili yıl için bu görevlendirmeden muaf tutulabilir.
 

Madde 6.

Bitirme çalışması grup halinde yapılamaz. Her öğrenci, bağımsız olarak bir bitirme çalışması hazırlamak zorundadır.
 

Madde 7.

Öğrenci, bölüm başkanlığından temin edeceği ‘bitirme çalışması başvuru formu’nu doldurarak bölüm başkanlığına teslim eder.
 

Madde 8.

Bitirme çalışması genelde kaynak araştırması niteliğinde olmakla beraber belirli metot, gözlem ve deneylere dayanır. Ayrıca çalışma sırasında öğrenci, “UAAÜ lisans bitirme çalışması” ve “yüksek lisans tez hazırlama kılavuzu” kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu konudaki çalışmaların yürütülmesinden bitirme çalışması danışmanı sorumludur.
 

Madde 9. Bitirme çalışması danışman öğretim elemanı tarafından yönlendirilir. Gelişmeler yıl boyunca haftalık olarak izlenir. Bitirme çalışmasına danışman ile birlikte bir uzman da reyverir.
 

Madde 10.

Bitirme çalışması ilgili bölüm başkanlığınca belirlenen bir program dahilinde savunma komisyonunda savunmaya sunulur. Bitirme çalışmalarının savunmaları akademik takvimin son iki haftasında yapılır.
 

Madde 11. Savunma Komisyonu:

Bitirme çalışması bir komisyon karşısında savunulur. Savunma komisyonunun görevleri şunlardır:


1. Mezunların hazırlık derecesinin, eğitim standardı taleplerine uygunluğunun değerlendirilmesi.

 

2. Savunma sonucuna göre mezuna uygun derece ve üniversite diplomasının verilmesi hususunda karar çıkarılması.


3. Komisyon çalışmalarının sonuçlarına göre uzman hazırlığının geliştirilmesi ile ilgili tavsiyelerin hazırlanması. Komisyon, çalışmalarında Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Kanununu, Yüksek Öğretim Kurumlarının Genelgelerini, diğer yasal düzenlemeleri ve UAAÜ mevzuatını rehber olarak kabul eder.
 

Madde 12. Savunma Komisyonunun Yapısı


• Bitirme çalışması komisyonlarına ilimler doktoru veya profesör unvanlı bir genel koordinatör başkanlık yapar. Genel koordinatör bütün savunma işlerini organize eder ve komisyonların faaliyetlerini denetler. Bitirme komisyonları genel koordinatörü aynı zamanda ilgili savunma komisyonlarından birine de ihtisasına göre başkanlık yapabilir, üye olabilir. Bitirme çalışması komisyonlarının genel koordinatörünü rektörün teklifi ile Eğitim Bakanlığı tayin eder.Bitirme çalışmaları bünyesine dahil olan komisyonların başkanları, genel koordinatörün yardımcılığı görevini yerine getirirler.


• Komisyonlarda savunma açık yapılır. Komisyon en az 2/3 çoğunlukla toplanır. Savunma sonuçları ‘UAAÜl isans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği’nde yer alan değerlendirmeler esas alınarak belirlenir, komisyon protokolleri kaydedilir ve aynı gün ilan edilir.


• Komisyon kararları kapalı oturumda, üyelerin verdikleri notların ortalaması hesaplanarak kabul edilir. Oyların eşit olduğu durumlarda başkanın kararı kabul edilir. Komisyonlar en az üç üyeden oluşur.


• Savunma komisyonlarının faaliyetleri hakkındaki raporlar, fakülte kurulu ve senatoda görüşülür. Savunma komisyonlarının faaliyet süresi, bir takvim yılıdır.
 

Madde 13.

Savunma komisyonları üniversitenin ve diğer üniversitelerin öğretim elemanlarından ilgili idare ve teşkilatların davet edilmiş uzmanlarından oluşturulur. Komisyon üyelerini rektör onaylar.
 

Madde 14. Başarısızlık:

Savunmasında başarılı olamayan öğrencilere üniversitenin belirlediği tarihte ikinci bir savunma hakkı verilir. Savunmada başarısız olan öğrenciye “tamamlanmamış eğitim belgesi” ve not çizelgesi verilir. Bu durumda olan öğrencilere 4 yıl içinde 2 kez savunma hakkı tanınır.
 

Madde 15. Mazeret:

Kabul edilebilir bir nedene göre savunmaya giremeyen öğrencilerin eğitim süresi, savunma komisyonlarının gelecek iş dönemine kadar rektör tarafından uzatılabilir.Mezuniyeti ertelenebilir, geciktirilebilir...
 

Madde 16. Bitirme Çalışmalarının Saklanması:

Bitirme çalışmaları ilgili yasal düzenlemelerde belirlenmiş kurallara uygun olarak saklanır, üniversitenin belirlediği kurallara uygun olarak istifadeye verilebilir.
 

Madde 17.

Kabul edilen bitirme çalışması öğrenci tarafından 3 nüsha olarak (CD ile birlikte) hazırlanır ve nüshalar savunma komisyonu sekreteri tarafından ilgili bölüme, öğrenci işleri daire başkanlığına ve üniversite kütüphanesine teslim edilir.
 

Madde 18.

Bitirme çalışmasında başarı ve tekrar durumu, diğer derslerde olduğu gibi lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin genel hükümlerine bağlıdır. Başarı durumu ilgili yönetmelik hükümlerine göre savunma komisyonu tarafından değerlendirilir.
 

Madde 19.

Bu yönerge senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 

Madde 20.

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.