Yr-003 Ek Ders Yükü Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

Madde 1. Amaç:

Bu yönergenin amacıöğretim elemanlarının lisans ve yüksek lisanstaki ders yükünü tespit edecek kriterleribelirlemektir.
 

Madde 2.

Ders yükü tespitinde uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:


1. Bir saatlik teorik, seminer ve uygulama dersinin karşılığı bir saattir.


2. Yarıyıl sonu sınavı iki saat ders yükü olarak kabul edilir.


3. Öğretim elemanlarının haftalık girmeleri gereken asgari ders saatleri:


Rektör..................................... 3 (isteğe bağlı)
Rektör yardımcısı, dekan, enstitümüdürü.... 10
Dekan yardımcısı, bölüm başkanı............ 14
Profesör .................................. 14
Doçent .................................... 16
Doktor .................................... 18
Öğretimgörevlisi .......................... 20
Okutman ................................... 24
Araştırma görevlisi* ...................... 0


* Bölümbaşkanının önerisi ve rektörlüğün onayıyla belirlenen saatlerde derse
girerler.


• Ek ders saatleri değerlendirilirken akademik unvan dikkate alınır.


• Yukarıda belirtilen saatler dışındaki durumlar rektörlükçe değerlendirilir.


4. Sözleşmeli personel mecburi ders yükü konusunda sözleşme hükümlerine tabidir.


Madde 3. 

Sınav ücreti, öğrenci sayısına bakılmaksızın ders kredisine göre ve her ders için ayrı olarak ödenir.Ara sınavlar için sınav ücreti ödenmez.

 

Madde 4.

Lisansüstü danışmanlık enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihten itibaren başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.Yıllık izin esnasında danışmanlık ücreti ödenmez.
 

Madde 5.

Hafta sonu ve bayram tatili, yarıyıl ve yaz tatillerinde veya normal çalışma saatleri dışında yürütülen ders ve tez danışmanlıkları ile ilgili faaliyetler için zamlı ek ders ücreti ödenmez.
 

Madde 6.

Kadrolu personel ek ders ücret formu ve kadrolu olmayan öğretim elemanı ders ücreti formu her ayın sonunda ilgili birim amirliklerine teslim edilir. Rektörlükçe onaylanan formlar mali işler müdürlüğünce uygulamaya konulur.
 

Madde 7.

Bu yönergesenatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 

Madde 8.

Bu yönerge hükümleri rektör tarafından yürütülür.