Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

Madde 1. Kısaltma ve Terimler

UAAÜ: Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi (UAAÜ)
AAS: Alatoo Academic Studies (UAAÜ Dergisi)


Madde 2. Amaç:

AAS’nin yayın prensiplerini ve teşkilatını düzenlemektir.


Madde 3.

AAS’nin amacı bilimsel çalışmaları yayınlamaktır.


Madde 4.

Yayın Dili; Kırgızca, Türkçe, Rusça ve İngilizce’dir.


Madde 5.

Derginin Sahibi (Publisher), UAAÜ adına rektördür.


Madde 6.

Derginin Organları ve Görevleri Baş Editör (Editor in Chief): Rektör tarafından üç yıllığına atanır. Baş editör derginin yayın ilkelerine uygun olarak yayınlanmasından rektöre karşı sorumludur. Yayın Editörlüğü (Editorial Board): Yayın editörü (yazı işleri müdürü), yayın dili editörleri ve sekreterlerden oluşur. Yayın editörlüğü üyeleri baş editörün teklifi ile 3 yıl için rektör tarafından atanır.Yayın editörü yazı işleri faaliyetlerinden sorumludur.Gelen makalelerin kaydını yapar, derginin yayına hazırlanması, yayınlanması ve yazarlara ulaştırılmasına kadar bütün aşamaları icra eder. Ülke dışı Temsilcilikler: Gerekli görülen hallerde senato kararı ile ülke dışı temsilcilikler açılabilir.Temsilci, bulunduğu ülkede dergi ile ilgili işlerde kendisine verilen görevleri yapar. Yayın Kurulu (Editorial Advisory Board): Sosyal ve fen bilimleri alanlarında akademik unvana sahip en az 5 üyeden oluşur. Üyeler rektörün teklif edeceği isimler arasından senato tarafından 3 yıl içinseçilir. Üyelerin farklı bilim dallarından seçilmesine özen gösterilir. Yayın kurulu makalenin konusu ve içeriğinin yayına uygun olup olmadığını belirlemek için gerekli tüm işlemleri

yaparak son kararı verir. Danışma Kurulu: Derginin yayın alanlarında tanınmış en az 5 üyeden oluşur. Üyeler rektörün teklifi ile senato tarafından seçilir.Üyelerin farklı bilim dallarından seçilmesine özen gösterilir.Danışma kurulu, derginin yayın ilkelerinin belirlenmesinde yayın kuruluna yardımcı olur. Hakem Heyeti (Associate Advisory Board): Yayın kurulu tarafından her makale için seçilen hakemlerden oluşur.Hakem makaleyi bilimsel olarak inceler ve görüş bildirir.
 

Madde 7. Yazım Kuralları

1. AAS, daha önce yayımlanmamış orijinal çalışmaları kabul eder.


2. Makaleler Kırgızca, Türkçe, Rusça ve İngilizce yazılabilir.


3. Makaleler, A-4 kağıdının tek yüzüne, 3 nüsha bilgisayar çıktısı alınarak, yazarların imzasını taşıyan bir dilekçe ekinde gönderilmelidir.


4. Yazılar, PC uyumlu bilgisayarda microsoft word programında yazılarak, CD veya flash bellek ilegönderilmelidir.


5. Gönderilen makaleler şu şekilde düzenlenmelidir: makalenin adı, yazarın adı, adresi, çalışmanın özeti (makale dili ve İngilizce), anahtar kelimeler (makale dili ve İngilizce), metin ve kaynaklar.


6. Makalenin adı ortada, siyah ve büyük harfle yazılmalı, başlık makale dilinde ve İngilizce olmalıdır.


7. Yazarın adı, başlıktan sonra bir satır aralığı bırakılarak ortaya, kurum adresi ve e-posta adresi birlikte yazılmalıdır.

 

8. Özet yüz kelimeyi geçmeyecek şekilde, 9 punto büyüklüğünde yazılmalı, kullanılan her iki özet dilinde de en az üç anahtar kelime belirtilmelidir.


9. Şekil, resim, grafik ve tablolar, baskıda düzgün çıkacak nitelikte olmalıdır. Şekil, resim ve grafiklerin isimleri alt kısımda, tablo başlıkları ise tablonun üst kısmında yer almalıdır.


10. Kaynaklar metin içinde veya sayfanın altında dipnot şeklinde verilmeli ve en sonda alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların yazısı 9 punto olmalıdır.


11. Sayfa ölçüleri üst: 7.4 cm, alt: 2 cm, sol: 4.5 cm, sağ: 4 cm şeklinde olmalıdır. Metin 11 puntoluk “times new roman” yazı karakteri ile ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraflar arasında 3 puntoluk mesafe olmalıdır.


12. Makalenin tamamı 10 sayfayı geçmemelidir.


13. Makalenin yayınlanmasına hakemlerin görüşleri doğrultusunda yayın kurulu karar verir. Hakemlerden gelen raporlara bağlı olarak gerek görüldüğünde makale yazarlara düzeltme için tekrar gönderilebilir.Makalenin her türlü bilimsel ve yasal sorumluluğu yazarına aittir.


14. Yayına kabul edilmeyen makaleler iade edilmez.
 

Madde 8.

Bu yönerge senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Madde 9.

Bu yönergenin hükümlerirektör tarafından yürütülür.