Yn-007 İzin Yönetmeliği

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

Madde 1. Amaç ve Kapsam:

Bu yönetmelik üniversitedeki akademik ve idari personelin ülke içi ve ülke dışı izinlerinde uygulanmak üzere hazırlanmıştır.
 

Madde 2. Genel Hükümler:

İzin talebinde bulunacak akademik veya idari personel izin talep formunu doldurup ilgilibirimeteslim eder.Yetkili merciden izne çıkış onayı verilmeden izne başlanamaz.Personelin izin dönüşü ilgili birim tarafından bir üst makama yazıyla bildirir.

 

Madde 3.

Herhangi bir form doldurulmadan ve bildirimsiz olarak kendisinin, yakın akrabasının rahatsızlığı veya vefatı gibi olağanüstü haller hariç, hiç bir geçerli sebep olmaksızın bir gün işe gelinmemesi halinde iş akdi feshedilebilir. Bu personelin mevcut durumu en kısa zamanda birim amirine bildirilmek zorundadır.
 

Madde 4.

Mesaiye bir ay içinde üç kez zamanında gelmeyenlerin veya mesaiden erken ayrılanların bir günlük maaşları kesilir. Mesaiye izinsiz olarak hiç gelmeyenlerin bir güne karşılık iki günlük maaşları kesilir.Her iki durumda da bu kişiler hakkında disiplin soruşturması açılır. İzinsiz olarak 10 gün mesaiye gelmeyen personel müstafi sayılır.
 

Madde 5.

Yıllık iznini kullanmakta olan personelden izin vermeye yetkili mercinin lüzumlu görmesi halinde görev yerine çağrılanlar en kısa zamanda görev yerlerine dönmek zorundadırlar. Bu durumda izin yerinden görev yerine geliş gidiş masrafları üniversite tarafından ödenir.
 

Madde 6.

İzin bitiminde görevine başlamayan ve izin sebebi konusunda yanlış beyanda bulunanlar hakkında disiplin soruşturması açılır.
 

Madde 7.

Akademik takvim süresi içinde izin verilmemesi esastır.Ancak herhangi bir nedenle izin verilen öğretim elemanlarının derslerini bölüm başkanı düzenler ve ilgili birimlere yazılı olarak bilgi verir.
 

Madde 8.

Sözleşmeli personel için izin süreleri tam zamanlı personel gibidir. Ancak yaz döneminde idari personel için 30 günün, akademik personel için 40 günün dışında kalan süreler ücretsiz izin olarak sayılır.
 

 

YILLIK İZİN


Madde 9.

Yıllık izinler, personelin talebi üzerine akademik personelden dekan, enstitü müdürü, koordinatör ve bölüm başkanları için rektör onayı ile, diğer öğretim elemanları için ilgili bölüm başkanı, fakülte dekanı, enstitü müdürü
görüşü alınarak rektör onayı ile, bütün idari personel içinbirim amiri ve genel sekreterin görüşü alınarak rektöronayı ile verilir.

 

Madde 10.

Personelin ilk çalışma yılı için iş akdinin yapıldığı tarihten 11 ay sonra yıllık izin hakkı doğar. Yıllık izinlerin hak edildiği yıl içinde kullanılması gerekir, bir sonraki yıla aktarılamaz ve karşılık olarak ücret ödenmez. Ancak rektörlük uygun gördüğü taktirde yıllık izin o yıl içinde kullandırılmamışsa bir sonraki yıla aktarılır veya maaşı esas alınarak görev verildiği gün sayısı kadar ücret ödenir.
 

Madde 11.

Yıllık izinler en fazla ikiye bölünerek kullanılabilir. Akademik personel eğitim-öğretimin devam ettiği süreiçinde yıllık izin kullanamaz. Rektörlük, yıllık izinlerin yılın belirli zamanlarında kullanılmasında takdir hakkına sahiptir.
 

Madde 12.

İzin ve görevlendirmelerden zamanında dönülmemesi durumunda aldığı net maaştan gün başına iki günlük maaşı kesilir.
 

Madde 13.

Kırgızistan vatandaşı olmayıp, iznini yurt dışındaki ülkesinde geçirecek olan akademik personelin yıllık izin süresi 45 gün (yol izni dahil), Kırgızistanlı akademik personel için 40 gündür. İdari personelin yıllık izin süresi 30 gündür.
 

Madde 14.

İdari personele yukarıda belirtilen süreye ilave olarak üniversitedeki hizmet süresi 5yıldan 10 yıla kadar ise 2 gün, 10 yıldan sonra 5 gün ek izin süresi verilir.

 

 

MAZERET İZNİ


Madde 15.

Hastalık, ölüm, evlenme, doğum ve benzeri gibi makul gerekçeli durumlarda mazeret izni verilebilir.
 

Madde 16.

Mazeret izni süresi; personelin evlenmesinde Kırgızistan içindeen en fazla 5 gün, Kırgızistan dışında en fazla 10 gün; çocuğunun doğumunda ve birinci dereceden yakınlarının (anne, baba, kardeş, eş, çocuk) ölümünde Kırgızistan içindeen fazla 3 gün, Kırgızistan dışında en fazla 7 gündür.Tüm mazeret izinleri, personelin bağlı bulunduğu birim amirinin teklifi ile, idari personel için genel sekreter, akademik personel için rektör tarafından verilir.
 

Madde 17.

Personel, hastalığını raporla belgelemesi durumunda raporlu olduğu süre için; tam zamanlı personel bir aydan sonraki günler için yarı-ücretli, sözleşmeli personel ise ücretsiz izinli sayılır.
 

Madde 18.

Bayan personele doğum öncesi 70, doğum sonrası 56 olmak üzere toplam 126 gün ücretli izin verilir. Doğumun ameliyatla olması veya çoğul doğumlarda (ikiz, üçüz, vb) doğum sonrası izin 70 gündür.
 

Madde 19.

Görevlendirme İzni: Öğretim elemanlarına bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak,lisansüstü eğitim almak amacıyla kısa veya uzun süreli görevlendirme izni verilebilir.Görevlendirme izni ile ilgili hususlar ayrı bir yönerge ile düzenlenir.Lisansüstü eğitim yapmakta olan akademik personelin talebi halinde bölüm başkanı, dekan veya enstitü müdürünün teklifi ve rektörlüğün onayıyla haftanın belirli günlerinde üniversite dışında çalışma yapmak üzere görevlendirme izni verilebilir.Görevlendirmelerde görevlendirmeye ait çalışma programı izin talep formuna eklenmeli ve izin dönüşünde görevlendirmeye ait çalışma raporu birim amirine sunulmalıdır.
 

Madde 20.

Ücretsiz İzin: Aşağıdaki hallerde ücretsiz izin verilebilir;


1. Personelin bakmakla yükümlu olduğu veya refakat etmediği taktirde hayati tehlike arz edecek birinci derecede yakınlarından (anne, baba, kardeş, eş ve çocuklar) birinin yaralanması veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması halinde, bu durumun doktor raporuyla belgelenmesi şartıyla 3 aya kadar rektör onayıyla ücretsiz izin verilebilir.


2. Sözleşmeli personel, 1 aydan uzun süreli izin kullanmaları halinde (hastalık, doğum vb.), izin bitimini takip eden yarı yılın başında işbaşı yapar ve bu yarı yılın başına kadar ücretsiz izinli sayılırlar.


3.Talebi halinde bayan personele rektörün onayıyla doğum sonrası ücretli izne ek olarak 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.


4. Uzun süreli görevlendirmelerde bir yıla kadar olan yarı-ücretli iznin sona ermesinden sonra, gerekli görüldüğü taktirde rektörlüğün kararıyla bir yıla kadar ek ücretsiz izin verilebilir.
 

 

Madde 21.

Bir yıl içinde en fazla 10 gün mazeret izni kullanılabilir ve bu süre yıllık izinden mahsup edilir veya ücretsiz izin kapsamına girer.
 

Madde 22.

Bir günden az olan (saatlik) izinler, akademik personel için bağlı olduğu makamın, idari personel için birim amirinin takdir ve onayı ile verilebilir. Bu tür izinler bir ay içinde üç seferden fazla kullanılamaz.
 

Madde 23.

Bu yönetmelik senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 

Madde 24.

Bu yönetmelik hükümleri rektör tarafından yürütülür.