Yn-006 Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

GENEL HÜKÜMLER
Madde 1. Amaç: 

Bu yönetmelik kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri, üniversite içinde ve dışında yerine getirmeyen, uyulması
gereken kurallara uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını, usul ve teşkilatla ilgili hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Madde 2. Kapsam: 

Bu yönetmelik, eğitim-öğretim gören öğrencilere ilişkin disiplin suçları, disiplin cezaları vebu cezaları vermeye yetkili disiplin amirleri, disiplin kurulları ile disiplin soruşturması, disiplincezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esaslarını kapsar.
 

Madde 3. 

Hukuki Dayanak:Bu yönetmelik UAAÜ Tüzüğü’ne istinaden hazırlanmıştır.
 

Madde 4. Tanımlar
Üniversite : Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi (UAAÜ)
Fakülte : UAAÜ fakülteleri
Enstitü : UAAÜ enstitüleri
Senato : UAAÜ Senatosu
Amir : Disiplin soruşturmasını yürütmeye yetkili amir
Dekan : UAAÜ dekanları
Disiplin Kurulu : Disiplin soruşturması yapmaya yetkili kurul
Öğrenci : Üniversitede lisans ve lisansüstü eğitim gören kişiler
Üniversite YK : UAAÜ Yönetim Kurulu
Uzaklaştırma : Öğrencinin, belirtilen süre içinde üniversitenin bina, bahçe, vb. Eklenti ve tesislerine girmesinin yasaklanması.

 

 

DİSİPLİN CEZALARI
Madde 5. Öğrencilere Verilen Disiplin Cezaları Şunlardır:


1. Uyarma: Öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile öğrenciye bildirilmesidir.


2. Kınama: Öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile öğrenciye bildirilmesidir.


3. Üniversite Tarafından Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Üniversiteden bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile öğrenciye bildirilmesidir.


4. Üniversite Tarafından Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile öğrenciye bildirilmesidir.


5. Üniversite’den Atılma: Üniversite tarafından bir daha üniversite birimlerinden herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile öğrenciye bildirilmesidir.
 

 

Madde 6. Uyarma Cezasını Gerektiren Durumlar


1. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bbulunmak.


2. Kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek şekilde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak.


3. Yetkili mercilerin sorularını haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak.

 

 

Madde 7. Kınama Cezasını Gerektiren Durumlar


1. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak.


2. Üniversitede duvar ve demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek.


3. Yetkililerce istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,


4. Tespit edilen yerler dışında ilan asmak.


5. Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması ve bilimsel çalışmaların düzenini bozmak.


6. Üniversite tarafından yasaklanan her türlü yayını bulundurmak veya çoğaltmak.


7. Üniversite tarafından asılan her türlü duyuruyu koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.

 


Madde 8. 

Üniversite Tarafından Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları


1. Öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlamak, huzuru ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak.


2. Törenlerde tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek şekilde davranışlarda bulunmak.


3. Üniversite içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak.


4. Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek.


5. Üniversite içinde bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak.


6. Üniversiteden aldığı belgeyi başkasına kullandırmak veya başkasına ait üniversite belgesini kullanmak.


7. Üniversitedeki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ahlak dışı yazılar yazmak, resim yapmak ve yapıştırmak.


8. Üniversitenin ders, seminer, konferans veya uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak.


9. Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek.


10. Kumar oynamak veya oynatmak.
 

 

Madde 9. 

Üniversiteden Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları


1. Üniversite personelini tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetlerine, şahıslarına karşı sözlüveya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hakaret etmek.


2. Tek başına ya da toplu olarak üniversite idarecilerinin şahıslarına yönelik veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere teşebbüs etmek.


3. Üniversitenin itibarını sarsacak toplantı, yürüyüş, gösteri, propaganda, boykot, işgal, engelleme gibi eylemlere teşebbüs etmek, ailesinin bu gibi davranışlar içine girmesine neden olmak.


4. Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,


5. Üniversite personel ve öğrencilerine fiili tecavüzde bulunmak.


6. Üniversitedeki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, resim, amblem vb. yapmak, yapıştırmak.


7. Hırsızlık yapmak.


8. Üniversite içinde alkollü içki içmek.


9. Üniversitenin çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya başka kimseleri tahrik etmek.


10. Üniversite binalarında yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu türtoplantılara katılmak, temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak.

 

11. Üniversite binalarına girmeleri yasak olduğu halde bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek. Uzaklaştırma cezası verilen öğrencinin almakta olduğu başarı ödülü vb. imkanlar, ceza süresi boyunca verilmez.
 

 

Madde 10. 

Üniversiteden Atılma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları


1. Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, yardımda bulunmak ve bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak.


2. Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.


3. Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebi ile cezalandırılmış olmak.


4. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek.


5. Personel ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak.


6. Üniversitede ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek.


7. Üniversitede siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak.


8. Üniversite binalarında veya eklentilerinde izin almadan açık veya saklı dernek vb.kuruluşlar teşkil etmek.


9. Disiplin soruşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek.
 

 

Madde 11. Öngörülmemiş Disiplin Suçları: 

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
 

Madde 12. Disiplin Suçunun Tekrarı: 

Disiplin cezası verilmesine sebep olan bir fiil veya halin öğrencilik süresince tekrarında bir derece daha ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat aynı fiil ve haller nedeni ile verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece daha ağır ceza verilir.
 

 

DİSİPLİN SORUŞTURMASI


Madde 13. Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amirler


1. Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçları içindekan,


2. Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçları için enstitü müdürü,


3. Birinci ve ikinci yarıyılda eğitim alan öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçları için dil öğretim koordinatörü soruşturma yaptırmaya yetkili amirler olup, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yaptırabilirler.
 

Madde 14. Soruşturmanın Süresi: 

Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip ilk mesai gününde başlanır.Soruşturmanın soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde soruşturma kararı geciktirilmeden soruşturmacıya bildirilir. Soruşturma en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.Soruşturmanın bu süreiçinde bitirilmemesi halinde soruşturmacı gerekçeli olarak ek süreverilmesi talebinde bulunur. Soruşturma emrini veren disiplin amiri uygun bulduğu taktirde soruşturma
süresini uzatabilir.


Madde 15. Soruşturmanın Yapılış Şekli: 

Soruşturmacı tanıkları dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur.Tutanak işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alındıysa soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı ile birlikte ilgili şahıslara imzalatılır.Üniversitedeki tüm personel soruşturucuların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve diğer belgeleri geciktirmeden vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.

 

Madde 16. Savunma Hakkı
1. Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az üçgünönce yazılı olarak tebliğ edilir. Bu yazıda öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde öğrencinin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu üniversitenin ilgili yerlerinde ilan edilir.
2. Öğrenciye yollanacak tebligatta çağrıya özürsüz olarak uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği taktirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.
3. Geçerli bir mazereti olan veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebileceği duyurulur.


Madde 17. Soruşturma Raporu: 

Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmayabaşlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınansavunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı tahlil edilerek delillere göresuçun sabitolup olmadığı tartışılır, uygulanacak disiplin cezası teklif edilir. Varsa belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birliktesoruşturmayı açan mercie tevdi edilir.


Madde 18. Soruşturma Sırasında Tedbir: 

Soruşturmacılar gerekli gördükleri taktirde soruşturma süresince hakkında soruşturma açılan öğrencilerin üniversite binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini, disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili merciden isteyebilirler. Yetkili mercinin kararı uygulanır.Öğrencinin disiplin suçunu işledikten sonra üniversite içinde yer değiştirmesi ya da başka bir yüksek öğretim kurumuna geçmesi veya üniversiteden ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.
 

Madde 19. Ceza Soruşturması ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi: 

Aynı olaydan dolayı öğrenci hakkında ceza soruşturmasının başlamış olması disiplin soruşturmasını geciktirmez.Hakkında soruşturma açılan öğrencinin ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.
 

Madde 20. Soruşturmanın Sonuçlandırılması


1. Soruşturma raporu ve dosyası fakültelerde dekan, enstitülerde müdür tarafından incelenerek derhal yetkili disiplin kuruluna verilir. Disiplin kurulu en geç üç gün içinde toplanarak gerekli incelemelere başlar.


2. Soruşturma dosyasını inceleyen dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli gördüğünde eksik saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir.
 

 

Madde 21. 

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar: Fakülte ve enstitü yönetim kurulları aynı zamanda kendi kurumlarının disiplin kurulu görevini de yapar. Üst disiplin kurulu ÜYK’dır.Uyarma, kınama ve üniversiteden bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları, doğrudan doğruya ilgili fakülte dekanı, enstitü müdürünün teklifi üzerine ilgili disiplin kurulunca, üniversiteden bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile üniversiteden çıkarma cezaları yetkili disiplin kurullarının teklifi üzerine ÜYK tarafından verilir.
 

Madde 22. Disiplin Kurulu’nun Toplanması:

Disiplin kurulu başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

 

Madde 23.

Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi:Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.
 

Madde 24. Toplantı Nisabı: 

Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
 

Madde 25. Görüşme Usulü: 

Kurulda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra görüşmeye geçilir.Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
 

Madde 26. Oylama: 

Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.


Madde 27. Karar: 

Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabuledip etmemekte serbesttir. Gerekçelerini göstermek kaydıyla lehte veya aleyhte başka bir disiplincezası da verebilir.
 

Madde 28. Karar Süresi: 

Disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde dosya geciktirilmeden disiplin kurulunahavale edilir. Disiplin kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç10güniçinde karar vermekzorundadır.
 

Madde 29. 

Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar


1. Disiplin cezalarını vermeye yetkili soruşturmacı ile disiplin kurulları bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, ağırlaştırıcı ya da hafifletici sebep olarak disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar.


2. Üniversite dışından öğrenci veya öğrencilerle birlikte üniversitede disiplin suçu işlenmesi halinde bir üst derece disiplin cezası verilir.


3. Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferit olarak tespit edilemediği hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin herbirine yetkili kurullarca uygun görülecek cezalar verilir.
 

 

UYGULAMA ve İTİRAZ


Madde 30. 

Cezaların Bildirilmesi:Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, soruşturma yaptırmaya yetkili amir tarafından:

1. Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,


2. Öğrencinin anne veya babası olmaması durumunda, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna,


3. Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren resmi veya özel kişi ya da kuruluşlara,


4. Üniversiteden atılma cezası verildiği taktirde yukarıdakilere ek olarak:


• Emniyet makamlarına (Kırgızistan Ceza Kanunu’nu ihlal etmesi durumunda),
• İlgili askerlik şubelerine,
• Eğitim Bakanlığı’na yazılı olarak bildirilir.


Disiplin cezaları üniversitenin bütün birimlerinde ilan edilebilir. Uzaklaştırma veya daha yukarı bir disiplin cezası alan öğrencilerin üniversiteden almakta olduğu sosyal yardımlar kesilir.
 

Madde 31.Uygulama: 

Yetkili merci veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususu belirtilmedikçe disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır.

 

Madde 32. İtiraz ve Süresi: 

Uyarma, kınama ve bir haftadan bir aya kadar olan disiplin cezalarına itiraz edilemez.Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma ve atılma kararına karşı tebligatı takip eden 15 gün içinde ÜYK’ya itiraz edilebilir.İtiraz halinde ÜYK kararı tekrar inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder.


 

Madde 33. Zaman Aşımı:

Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki halleri işleyen öğrenciler hakkında, bu hallerin işlendiğinin, soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren:


1. Uyarma, kınama, yüksek öğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,


2. Üniversiteden bir veya iki yarı yıl için uzaklaştırma ile yüksek öğretim kurumundan atılma cezalarında altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı taktirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği taktirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Ancak disiplin kurulu adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde zaman aşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Zikredilen ihtiyaç, yetkili disiplin kurulunun alacağı bir ara karar ile tespit edilir.
 

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 

Madde 34. Tebligat ve Adres Bildirme
 

1.Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, öğrencinin üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya tebliğ belgesi üniversitede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.


2.Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu ilgili birime kaydettirmemiş bulunan veya yanlış, eksik adres vermiş olan öğrenciler yüksek öğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.
 

 

Madde 35. Dosya Teslimi: 

Disiplin soruşturmasına ait dosyalar soruşturmayı yapmakla yetkili disiplin amirliğince korunur ve disiplin cezası öğrencinin siciline işlenir.
 

Madde 36. Yazışma Şekli: 

Kişilerle olan yazışmalar posta aracılığıyla yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde “alındı belgesi” dosyasında saklanır.
 

Madde 37. Yasaklar: 

Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna uymayanlar hakkında idari işlemlerle birlikte, ‘UAAÜ Yönetici, Akademik ve İdari Personel Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
 

Madde 38. 

Bu yönetmelik senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 

Madde 39. 

Bu yönetmelik hükümleri rektör tarafından yürütülür.