Yn-005 Personel Disiplin Yönetmeliği

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

GENEL HÜKÜMLER


Madde 1. Amaç :

 

Bu yönetmelik UAAÜ personeline verilecek disiplin cezalarını
göstermek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Madde 2. Tanım ve Kısaltmalar


Atamaya yetkili amir: Rektör
Üniversite: Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi (UAAÜ)
Disiplin amiri: Rektör, dekan, enstitü müdürü, üniversite genel sekreteri.
Akademik personel: Üniversitedeki kadrolu öğretim elemanları.
İdari personel: Üniversitedeki idari işlerde çalışan personel.
Disiplin kurulu: ÜYK ile fakültelerin yönetim kurulları.

 


DİSİPLİN SUÇLARI ve CEZALARI
 

Madde 3. Disiplin Cezaları:


1. Uyarma:Görev ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
2. Kınama:Görevde ve davranışta kusurlu olunduğunun yazı ile bildirilmesidir.
3. Maddi ceza ve zarar tazmini:Üniversitenin uğradığı zararın iki katıyla tazminidir.
4. Yönetim görevinden ayırma:Rektörlük, dekanlık, müdürlük, daire başkanlığı, komisyon başkanlığı, bölümbaşkanlığı görevinden ayırmaktır.
5. Görevinden çekilmiş sayma:Görevle ilişkinin istekle olmuşçasına kesilmesidir.
6. Görevden çıkarma:Bir daha geri alınmamak üzere görevinden çıkarılmasıdır.

 

Madde 4. Uyarma Cezası: Bu cezayı gerektiren durumlar şunlardır:


1. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uyulmasında, görevle ilgili resmi belge,
araç vegereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya
düzensiz davranmak.
2. Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini
terketmek.
3. Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.
4. Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
5. Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.
6. Birlikte çalışma ilkelerine aykırı davranışlarda bulunmak.
7. Öğrencilerle olan ilişkilerinde öğretim elemanı saygınlığına aykırı davranışlarda bulunmak.

8. Üniversite birimlerinde yapılan konuşmaları, alınan kararları, kasıt
olmaksızın, yetkili olmadığı halde organ dışına sızdırmak veya yaymak (Kanuni
nedenlerle resmi mercilere yapılacak başvurular bu hükmün dışındadır).
9. Tüzük ve yönetmeliklere göre yetkili organlarca yöneltilen soruları haklı bir
sebep olmaksızın zamanında cevaplandırmamak.
10. Çalışma saatleri içindegörevi dışındaki işlerle meşgul olmak.
11. Maiyetindeki elemanların yetiştirilmelerine özen göstermemek.

 

 

Madde 5. Kınama Cezasını gerektiren durumlar şunlardır:


1. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında; görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uyulmasında, görevle ilgili resmi belge, araç vegereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.
2. Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısızlıkta bulunmak.
3. Hizmet dışında, resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
4. Üniversiteye ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.
5. Kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşya ile yerine konması mümkün olmayan bilimsel doküman veya kitabı kaybetmek.
6. İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele, iş sahiplerine veya öğrencilere kötü söz vemuamelede bulunmak.
7. Görev mahallinde genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak, bu tarzda yazı, işaret, resim vb. şekiller çizmek, yapmak veya bulundurmak.
8. İş arkadaşlarına veya idarecilere söz veya davranışla sataşmak.
9. Üniversitede hizmetlerin kurallara uygun olarak yürütülmesi için yetkili makamlarca alınan kararlara, verilen emir ve talimatlara haklı bir gerekçe göstermeksizin itiraz etmek.
10. Çalışma düzenini, huzur ve sükunu bozmak.
11. Üniversite veya bağlı birimlere bildirilmesi gereken konuları eksik ya da yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek.
12. Üniversitenin öğrencilerine ücret karşılığı özel ders vermek.
13.Y etkili olmadığı halde üniversite birimlerinde yapılan konuşmaları, alınan kararları kasıt olmaksızın üniversite dışına yaymak veya sızdırmak.
14. Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya başkalarına kullandırmak.
15. Üniversite sınırları içinde herhangi bir yeri yetkili merciin izni olmadan amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak.
16. Görevlendirildiği toplantılara kabul edilir bir özrü olmaksızın katılmamak veya mesaiye gelmemek.

 

 

Madde 6. Maddi Ceza ve Zarar Tazmini: 

 

Bu cezayı gerektiren durumlar şunlardır:


1. Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uymamak, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak.
2. Üniversiteye ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanarak kuruma maddi zarar vermek.
3. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunarak zarar vermek.
4. Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.
5. Yetkili bulunmadığı halde, üniversite birimlerinde yapılan konuşmaları, alınan kararları, birim veya üyeler lehinde veya aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla birim dışına sızdırmak veya yaymak.
6. Görevi nedeniyle bağlı olduğu herhangi bir teşebbüsten veya denetimi altında bulunan herhangi bir kuruluştan doğrudan ya da dolaylı herhangi bir menfaat sağlamak veya teşebbüste bulunmak.
7. Görevlendirildiği toplantılara kabul edilir bir özrü olmaksızın katılmamak veya mesaiye gelmemek.
8. Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.
9. Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek.
10. Görevlendirilmiş olmadığı halde ticaret yapmak veya gelir getirici faaliyetlerde bulunmak.

11. Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi görüş, din ve mezhepayırımı yapmak, uygun olmayan şekilde kişilerin yarar veya zararına yönelik davranışlarda bulunmak.
12. Verilen emir ve görevleri kasten yapmama yoluyla kurumu zarar uğratmak.
13. Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul etmek; bu amaçla iş sahiplerinden,
öğrencilerden borç para istemek veya almak.
14. Üniversitenin düzenlediği programları ihlal edecek davranışlarda bulunmak veya bu davranışlara başkalarını teşvik veya tahrik etmek.
15. Üniversite içinde yetkililerden izin almadan görevle ilgili olmayan ilanlar yapıştırmak,yazılar yazmak, bildiriler dağıtmak veya bunları yaptırmak, yapılması için tahrik ve teşvikte bulunmak.
16. Boykot, işgal ve işi yavaşlatma gibi eylemlere katılma yoluyla kurumu zarar uğratmak.

 

Madde 7. Yönetim Görevinden Ayırma: Bu cezayı gerektiren durumlar şunlardır:


1. Yönetimi altında bulunan birimden veya ilgili bir teşebbüsten doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun herhangi bir menfaat sağlamak.
2. Atamaya yetkili amir veya ÜYK’nın karar veya emirlerini yerine getirmemek ya da bunlara uymamak.
3. Yönetimi ile sorumlu olduğu yerde verimli ve huzurlu çalışmayı sağlamak için gerekli önlemleri almamak, huzur bozacak davranışlara göz yummak, bu çeşit hareketleri tahrik etmek veya desteklemek.
4. İlgili yönetmeliklere göre yıl sonunda verilmesi gereken çalışma raporunu haklı bir sebep olmaksızın vermemek, vermemekte direnmek veya kanununun öngördüğü denetim işlerini yapmamak.
5. Yazılı uyarıya rağmen kurulları toplamamak.
6. Yönetimi ile sorumlu olduğu birimin idaresinde ihmalde bulunmak veya yetkili makamca belirlenen görevleri gereğince yerine getirmemek.

 

Madde 8. Görevinden Çekilmiş Sayılma: Bu cezayı gerektiren durumlar şunlardır:


1. İzinsiz olarak veya geçerli bir mazereti olmaksızın atandığı göreve 15 gün içinde başlamamak.
2. İzinsiz veya kurumca kabul edilen bir mazereti olmaksızın görevini kesintisiz olarak 10 gün terketmek, kısmi statüde bulunanlar için ise kesintisiz 2 gün veya daha fazla göreve devam etmemek.
3. Üyesi bulunduğu kurul toplantılarına izinsiz ve geçerli mazeret olmadan art arda iki defaveya bir yıl içinde toplam üç defa katılmamak.

 

Madde 9. Görevden Çıkarma:

 

Aşağıdaki disiplin suçlarını işleyenlere görevden çıkarmacezası verilir;
1. İdeolojik veya siyasi amaçlarla üniversitenin huzur ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu halde göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya bunların gerçekleşmesine yardımcı olmak.
2. Her türlü yasak yayın, siyasi ve ideolojik bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları iş yerine veya iş yerlerindeki eşya üzerine yazmak, resmetmek, asmak, teşhir etmek veya sözlü ideolojik propaganda yapmak.
3. İzinsiz olarak veya kabul edilebilir bir özrü olmadan bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün, kısmi statüde olanlar için 3 gün göreve gelmemek.
4. Üniversite personeline veya öğrencilerine fiili tecavüzde bulunmak.
5. Öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte yüz kızartıcı ve utanç verici davranışlarda bulunmak.
6. Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, yardımda bulunmak ve bu kuruluşlarda faaliyet yapmak.
7. Ders, seminer, konferans, laboratuvar, sınav vb. faaliyetlerin yapılmasına engel olmak veyabu maksatla yapılacak eylemlere herhangi bir şekilde iştirak etmek,
8. Uyuşturucu madde kullanmak.

9. Tehditle bir kimseyi veya bir grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle bir eyleme katılmaya, yalan beyanda bulunmaya, yalan delil göstermeye ve suçu yüklenmeye zorlamak veya zorlamaya kışkırtmak.
 

Madde 10.Öngörülmemiş Disiplin Suçları: 

 

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren davranış ve durumlara nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
 

Madde 11. Disiplin Suçunun Tekrarı: 

 

Disiplin cezası verilmesine sebep olan davranış ve durumların, cezanın sicilden silinmesine ilişkin süresi içinde tekrarı halinde bir üst ceza uygulanır.
 

Madde 12. İyi Halin Değerlendirilmesi: 

 

Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan, “iyi” veya “çok iyi” derecede sicil alan akademik ve idari personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
 

 

DİSİPLİN KURULLARI


Madde 13. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar


1. Uyarma ve kınama cezaları disiplin amirleri tarafından,
2. Görevinden çekilmiş sayma ve yönetimgörevinden ayırma cezası atamaya yetkili amir tarafından,
3. Aylıktan kesme, görevden çıkarma cezası disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği ve disiplin kurulu kararının üzerine rektörün emri ile verilir.

 

Madde14. DisiplinKurulları:

 

Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde alt kademedeki öğretim elemanları, kendileri ile ilgili hususların görüşülmesinde ise ilgili öğretim elemanı görüşmelere katılamazlar. Bu sebeple kurulun teşekkül edememesi halinde bir üst kurul görevlidir. Farklı akademik unvana ve idari statüye sahip personelin bir arada suç işlemeleri halinde soruşturma usulü ve görevli disiplin kurulu üst dereceli sanığa göre tayin edilir.
 

Madde 15. Kurulların Toplanması:

 

Kurullar başkanın çağrısı üzerine belirlenen yer, gün ve saatte toplanır.

 


KURUL ÇALIŞMALARININ DÜZENLENMESİ


Madde 16. Toplantı Nisabı: 

 

Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması ve kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi başkan tarafından sağlanır. Disiplin kurullarının toplantı nisabı, kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır.
 

Madde 17. Raportörlük: 

 

Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç 3 güniçinde tamamlar.
 

Madde 18. Görüşme Usulü: 

 

Kurulda raportörün açıklamaları dinledikten sonra görüşmeye geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
 

Madde 19. Oylama: 

 

Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oykullanılamaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.En son başkan oy kullanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

 

Madde 20. Karar: 

 

Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulu soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir. Gerekçelerini göstermek kaydıyla lehte veya aleyhte başka bir disiplin cezası da verebilir.
 

Madde 21. Karar Süresi:

 

Disiplin amirleri uyarma ve kınama cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 7 gün içinde vermek zorundadırlar.Aylıktan kesme cezası veya görevden çıkarma cezasını gerektiren suçlar için disiplin amirleri tarafından açılan soruşturmaya ait dosya disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami bir ay içinde kurulca karara bağlanır.
 

Madde 22. Disiplin Kurulunun Karar Usulü: 

 

Disiplin kurulu, kendisine intikal eden olaylarda, gerekli gördüğü taktirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakını incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya gıyaben dinletmeye, mahallen keşif yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir.Hakkında görevden çıkarma cezası istenenler sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
 

Madde 23. Kararların Yazılması: 

 

Kararlar verildikleri tarihten itibaren en geç 5 gün içind eraportör tarafından gerekçeli olarak, oybirliği veya oy çokluğuyla verildiği belirtilerek yazılır. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı görüşte olanlar nedenlerini yazar ve imzalar.
 

Madde 24. Kararların İlgiliyeTebliği: 

 

Kararlaştırılan disiplin cezaları imzaların tamamlanmasından sonra en geç 5 iş günü içinde ilgililere tebliğ olunur. Disiplin cezasının tebliği sırasında itirazın usul ve süresi yazılı olarak hatırlatılır.
 

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA


Madde 25. Tanım: 

 

Görevden uzaklaştırma, yürütülen hizmetin işleyişi açısından görevi başında kalmasında sakınca görülecek üniversite akademik ve idari personeli hakkında alınan süreli, ihtiyati bi rtedbirdir.Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir.
 

Madde 26. 

 

Görevden uzaklaştırmaya yetkili şahıs, atamaya yetkisiolan amirdir.
 

Madde 27. Görevden Uzaklaştıran Yetkilinin Sorumluluğu: 

 

Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içind esoruşturmaya başlanması şarttır.Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan ve bu işlemikeyfi olarak yapanlar; hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.
 

Madde 28. Görevden Uzaklaştırılanların Hak ve Yükümlülüğü: 

 

Görevden uzaklaştırıldığı bu süre içinde aylıklarının 2/3’ü ödenir. Görevden uzaklaştırılanlar kanun, tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.Görevden uzaklaştırılma ihtiyati tedbirinin kaldırılması durumunda aylıklarından kesilen 1/3’lük dilimler kendilerine ödenir.
 

Madde 29. Tedbirin Kaldırılması: 

 

Soruşturma sonunda görevden çıkarma cezası dışındaki diğer cezaların verilmesi durumunda uygulanan görevden uzaklaştırma tedbiri, 27. maddeye istinaden derhal kaldırılır. Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 28. madde hükmü uygulanır.
 

Madde 30.Göreve Tekrar Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Haller: 

 

Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili makamveya mercilerce hakkında görevden çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenlerle, ceza kararından evvel haklarındaki disiplin soruşturması af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi üzerine veya tedbirin 3 ay sürmesi halinde derhal göreve iade edilirler.

 

Madde 31. Amirin Takdiri: 

 

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmaya konu olan fiiller, hizmetin devamına engel olmadığı hallerde 25. maddede belirtildiği şekilde her zaman kaldırılabilir.
 

 

DİSİPLİN SORUŞTURMASI


Madde 32. Soruşturmaya Yetkili Amir: 

 

Disiplin suçunu soruşturmaya yetkili amir, aşağıda belirtilen disiplin amirleridir. Disiplin amiri, disiplin suçu hakkında bizzat veya dolaylı olarak bilgi sahibi olduğunda soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı da tayin edebilir. Rektör bütün üniversitenin, dekan bütün fakültenin,enstitü müdürü ilgili enstitünün, dil öğretim koordinatörü ilgili koordinatörlüğün her kademesindeki görevlilerin disiplin amiri olup bunlar hakkında disiplin soruşturması açabilir veya açtırabilir. Bölüm Başkanı görev alanları ile ilgili disiplin soruşturma taleplerini en yakın disiplin amirine yapar. Bu talep geciktirilmeden uygulamaya konulur.Soruşturmacının, soruşturulanın akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olması şarttır. Yöneticiler hakkındaki soruşturmalarda unvan eşitliği veya üstlüğü aranır.Alt disiplin amirince daha önce açılan ya da açtırılmış olan disiplin soruşturması devam ederken üst disiplin amirince de soruşturma açıldığı taktirde, her iki soruşturma üst amirce açılanla birleştirilir.
 

Madde 33. Zaman Aşımı: 

 

Bu yönetmelikte geçen disiplin suçu niteliğindeki fiil ve haller yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanılmalıdır. Başlanmadığı taktirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde disiplin cezasının verilmediği soruşturulmalarda ceza verme yetkisi, zaman aşımına uğrar.Üniversitenin maliişletme faaliyetlerinin teftişi sürecinde ortaya çıkan görev ihlalleri ile ilgili disiplin cezası, söz konusu ihlalin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde verilmelidir.
 

Madde 34. Soruşturma Süresi: 

 

Soruşturmanın, soruşturmacı görevlendirilmesiyle yürütülmesi halinde, soruşturma görevi geciktirilmeksizin soruşturmacıya bildirilir. Soruşturmacı, soruşturmayı görevin kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bitirir. Bu süreiçinde soruşturma bitmemişse, soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. Disiplin amiri, ek süre vermesi halinde durumu bir üst disiplin amirine bilgi olarak sunar.
 

Madde 35. Soruşturmanın Yapılış Şekli: 

 

Soruşturmacı, tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir, gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemi nerede ve ne zaman yapıldığını, işlemin mahiyetini, kimlerin katıldığını, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, yazıcı ile ifade sahibi veyakeşif sırasında hazır bulundurulanlar ya da belge sorumluları tarafından imzalanır. İstinabe talimatında, tanığın hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir. Sorulacak sorular dikkatle tespit olunur. Tanığa ettirilecek yemin ve şekli yazılır.Üniversitenin bütün personeli disiplin soruşturmacılarının istedikleri her türlü bilgi dosya vebaşka belgeleri hiçbir
gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye zorunludurlar.Bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, disiplin soruşturmasını geciktirenler veya buna sebebiyet verenler hakkında disiplin
soruşturması açılır.

 

Madde 36. Savunma hakkı: 

 

Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun 3günden az olmamak üzere verdiği süreiçinde ya da belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayanlar,savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Sanığa gönderilen yazıda, disiplinsoruşturmasınınaçılma nedeni, savunmasını belirtilen sürede yapmadığıtaktirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.

 

Madde 37. Soruşturma Raporu: 

 

Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, resmi sıfatı, suç konuları, soruşturma aşamaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Rapor gecikilmeden onay merciine sunulur.
 

UYGULAMA ve İTİRAZ


Madde 38. Uygulama: 

 

Disiplin cezaları, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.Aylıktan kesme cezası cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları alt ve üst sicil amirlerine bildirilir.


Madde 39. İtiraz: 

 

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine, yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. Üst disiplin amiri veya disiplin kurullarının itiraz üzerine verdiği
kararlar kesindir.

 

Madde 40. İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem: 

 

Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz süresi kararın ilgiliye tebliğinden itibaren yedigündür. Bu süreiçinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren yedi gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

 


Madde 41. Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi: 

 

Disiplin cezaları sicile işlenir. Disiplin cezaları, uygulanmasından iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilmiş olanlar, atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilirler.Ceza alan kişinin, yukarıda belirtilen süre içindeki davranışları, cezanın silinme isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse ilgilinin cezasının sicilden silinmesine karar verilir ve karar sicil dosyasına işlenir.
 

 

Madde 42. Kayıtların Tutulması: 

 

Açılan disiplin soruşturması, sayfa numaraları önceden konan ve rektörlük tarafından onaylanan bir deftere yazılır. Bu deftere soruşturmanın bütün aşamaları işlenir. Defterin tutulmasından genel sekreter veya sekreterler sorumludur.
 

Madde 43. Dosya Teslimi: 

 

Disiplin soruşturma dosyaları, yetkili amirlerce imza karşılığı gizlilik esasıyla teslim alınır.
 

Madde 44. 
 

Bu yönetmelik senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Madde 45. 

Bu yönetmelik hükümleri rektör tarafından yürütülür.