Yn-004 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

Madde 1. Amaç ve Kapsam: 


Bu yönetmelik, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak ve öğretim kadrolarını hazırlamak üzere 25 Nisan 2003 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti Meclisi’nin kabul ettiği Eğitim Kanununa, Eğitim Bakanlığı genelgelerine ve UAAÜ Tüzüğü’ne uygun olarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, UAAÜ’ye bağlı enstitülerde eğitim gören lisansüstü öğrencilere uygulanır. Lisansüstü programı (iki ana bilim dalı), Eğitim Bakanlığı’ndan alınan 16 Kasım 2006 tarih ve 697/1 sayılı izinle faaliyete geçmiştir.

 

Madde 2. Tanımlar

Üniversite : Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi
Enstitü : Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi’ne bağlı enstitüler
Müdür : İlgili enstitünün müdürü.
Öğrenci : Lisansüstü eğitim için enstitüye kayıtlı öğrenci.
Danışman : Öğrencilere ders ve tez aşamalarında rehberlik yapmak üzere enstitü tarafından atanan öğretim üyesi.
Tez : Yüksek lisans veya doktora tezi.
Senato : Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Senatosu
Ana Bilim Dalı : Enstitüye bağlı Ana Bilim Dalı (ABD).
Bilirkişi : Savunmadan önce tezi inceleyen uzman.
İkinci Danışman : Yüksek lisans ve doktora tezinin birden fazla disiplin alanına girmesi durumunda danışmana yardımcı olacak uzman.
ABD Başkanı : Enstitüye bağlı ABD başkanı. Öğrenci Kabulü

 

Madde 3. Başvuru Şartları

Yüksek lisans ve doktora programına aday öğrenciler ilgili enstitü tarafından yapılan ilanda belirtilen sürelerde aşağıdaki belgelerle başvurur:

 • Başvuru dilekçesi.

 • Yüksek lisans adayları için lisans diploması ve not çizelgesinin onaylı sureti, doktora adayları için yüksek lisans diploması ve not çizelgesinin onaylı sureti (yurt dışından mezun olanlar için Eğitim Bakanlığı’nca verilen denklik belgesi ile birlikte).

 • Doktora programına başvuran adaylar için yayınlanmış bilimsel çalışmalar, buluşlar ve bilimsel çalışma raporları, başka bir kurumda doktora çalışmalarında bulunmuş adayların ilgili evrakları.

 • Çalışanlar için çalışma belgesi.

 • Kimlik kartı veya pasaportun onaylı sureti.

Madde 4. Giriş Sınavı

 1. Sınav tarihi en az 10 gün önce, üniversite içinde ve basın yayın araçları vasıtasıyla duyurulur.

 2. Yüksek lisans ve doktora sınavı, enstitü yönetim kurulunun teklifi, rektörün onayıyla oluşturulan kabul komisyonu tarafından yapılır.

 3. Yüksek lisans ve doktora programına kabul edilecek adaylara bilim (ilgili uzmanlık alanı, bilgisayar ve felsefe) ve dil sınavları uygulanır.

 4. Yüksek lisans bitirme sınavlarında felsefe ve dil sınavı olanlar ilgili doktora giriş sınavlarından muaf tutulurlar (Eğitim planında ilgili sınavın var olması şartıyla).

 5. Bilim ve dil sınavlarında başarılı öğrenciler, başarılı görülürlerse sözlü sınava alınabilirler.

 6. Sınavlar kabul komisyonunun belirlediği dillerde yapılır.

Madde 5. Giriş Sınavı Sonuçlarının İlanı: 

Yüksek lisans ve doktora giriş sınavı sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 gün, derslerin başlamasına en geç 2 hafta kala ilan edilir.

 

Madde 6. Programa Kayıt

 1. Kayıtlar, enstitü müdürlüğünce akademik takvim dikkate alınarak belirlenen günlerde yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan öğrenciler herhangi bir hak iddia edemezler.

 2. Mali yükümlülüğünü yerine getirmeyen adayların kesin kaydı yapılmaz.

Madde 7. Bilimsel Hazırlık Programı

 1. Yüksek lisans ve doktora programında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

 • Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar.

 • Lisans derecesini üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olanlar.

 • Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olanlar.

 1. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili yüksek lisans ve doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra enstitü AD akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans ve doktora programındaki derslerden de alabilir.

 2. koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik uygulanır.

 3. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir öğretim yılı olup, bu süre programda öngörülen süreye dahil edilmez.

Madde 8. Dil Hazırlık Programı: 

İlgili ABD’nin teklifi, enstitü yönetim kurulu kararıyla gerekli görülen hallerde dil hazırlık programı açılabilir. Eğitim-Öğretim

Madde 9. Derslerin Kredi Değerleri:
 
Bir yüksek lisans ve doktora dersinin kredi değeri, o dersin bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin toplamıdır. Yüksek lisans ve doktora programında haftalık ders kredisi miktarı 24 krediden az olmamak kaydı ile Eğitim Bakanlığı genelgelerine göre düzenlenir.

Madde 10. Sınavlar, Değerlendirme ve Ders Tekrarı: 

Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için derslerin % 85’ine devam etmek şarttır. Başarı notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, veya proje çalışması değerlendirmesi ile ara sınav çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutarak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Programdaki dersler için ABD’nin kararına göre ara sınav yapılabilir. Sınavların değerlendirme şekli ve ders müfredatı, ders kitabı veya ilgili literatür yarıyılın başında enstitü müdürlüğüne ve öğrenciye bildirilir. Başarısız olan öğrenci kaldığı dersi ve stajı tekrarlar. Hastalık, birinci dereceden akraba ölümü, yangın, tabii afet gibi mücbir sebeplerden birinden dolayı herhangi bir dersin sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret olarak kabul edilen durumun varlığını ispat eden belgelerin, mazeretin bittiği tarihten sonraki 3 gün içinde AD başkanlığına verilmesi gerekir.
 

Madde 11. Lisansüstü Öğrencilerinin Yükümlülükleri:

Lisansüstü öğrencileri öğrenimleri süresince aşağıdaki maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür;

 1. İlgili bölümün belirlediği derslerden başarılı olmak.

 2. Doktora öğrencileri için yeterlilik sınavından başarılı olmak.

 3. Tezini tamamlamak ve savunmasında başarılı olmak.

Ayrıca doktora öğrencilerinin yapmakla yükümlü olduğu şartlar;

 1. Şahsi planını eksiksiz uygulamak (Individual plan).

 2. Felsefe, dil ve uzmanlık dalı sınavlarını başarıyla geçmek.

 3. Savunma tezini tamamlamak ve ilgili bölüme sunmak.

Doktora öğrencisi her sene bölüm tarafından teftiş edilir. Zamanında şahsi planını
tamamlamayan öğrenci rektörün emriyle programdan uzaklaştırılır.

 

Madde 12. Kayıt Dondurma İşlemleri: 

Kayıt dondurma yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Madde 13. Başarı Notunun Tespiti: 

Öğrencilerin başarı durumları için aşağıdaki tabloda belirlenen notlardan biri takdir olunur; 

Ağırlıklı Ortalama Derece
 

85-100 5 (pekiyi)
70-84 4 (iyi)
50-69 3 (orta)
0-49 2 (başarısız)

Madde 14. Kayıt Silme:

Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:

 1. Programı, süresinde tamamlayamamak.

 2. Bir yarıyıl kayıt yenilememek.

 3. Mali yükümlülüklerini yerine getirmemek.

 

Madde 15. Süre:

Yüksek lisans programında eğitim-öğretim süresi en fazla 3 yıl, doktora programı için 5 yıldır.
 

Madde 16. Yeterlilik Sınavı:

Yeterlilik sınavı doktora öğrencilerini kapsar ve ders döneminin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilir. Amaç, öğrencinin temel konular ve doktora sahası ile ilgili konularda, yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.Yeterlilik sınavı felsefe, dil ve Ana Bilim Dalını kapsayacak şekilde yapılır. Yeterlilik sınavından başarılı olan öğrenciler tez yazımı sürecine geçer. Yüksek lisans öğrencilerine, Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı eğitim programına uygun olarak felsefe ve yabancı dilden doktora yeterlilik sınavları yapılabilir. Doktora yeterlilik sınavı iki bölümden oluşan programa göre aşağıdaki şekilde ilgili Ana Bilim Dalından doktora programı açmış olan yüksek eğitim kurumlarında, eğitim merkezlerinde ve enstitülerde yapılır.
 

Ana program: Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, enstitü tarafından
geliştirilmiş meslek minimumudur.

 

Ek program: İlgili Ana Bilim dalı tarafından hazırlanmış meslek dersinden doktora
sınavıdır.


Kurallara göre, doktora sınavları yılda iki defa dönem sınavları gibi 1 veya 2 ay süreli olarak yapılır. Sınav tarihleri ve süresi üniversite rektörü veya enstitü müdürü tarafından belirlenir. Savunma tezinin tez kuruluna zamanından önce teslimi
durumunda, dönem sınavları beklenmeden doktora sınavları yapılabilir. Doktora sınav tarihi ve yeri hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Doktora sınavları sınav komisyonunun isteğine bağlı olarak biletli veya biletsiz olabilir. Her öğrenci için bilet sorularının ve komisyon üyelerinin sorduğu soruların yazıldığı tutanak tutulur. Öğrencinin derecesi “en iyi”, “iyi”, “orta” ve “yetersiz” olarak değerlendirilir. Doktora sınav tutanağı sınavda bulunan komisyon üyeleri  tarafından bilimsel derecesi ve görevi yazılarak imzalanır. Sınav komisyon toplantı tutanağı, rektörün onayından sonra sınavın yapıldığı birimde muhafaza edilir. Öğrencinin kabul edilir bir sebeple doktora sınavına katılamadığı durumda, rektör veya enstitü müdürü bir sonraki sınav dönemi içinde sınav hakkı izni verebilir. Aynı sınav dönemi içinde herhangi bir şekilde sınav tekrarı yapılamaz. Doktora öğrencisinin sınav komisyonu kararına itirazı, izleyen 10 gün içinde 
yapılmalıdır. Sınav düzeninden sınav komisyon tutanağını onaylayan yüksek eğitim kurumu başkanı veya enstitü müdürü sorumludur.

 

Madde 17. Tez Danışmanının Tayini

 1. Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen öğretim üyesinin görüşleri dikkate alınarak, ABD başkanlığının önerisi ve enstitü müdürlüğünün kararı ile en geç dersler tamamlanana kadar atanır.

 2. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir (Öğretim üyesinin tanımı için bkz Yn-001/27). Tezin niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı tayin edilir.

 

Madde 18. Tez Planı

 1. Danışmanının gözetiminde yüksek lisans veya doktora tez planı hazırlanır.

 2. Tez planı, enstitü müdürlüğünce onaylanarak bir nüshası öğrenciye, bir nüshası danışmana, bir nüshası ise ABD’ye verilir.


Madde 19. Tez Konusunun Belirlenmesi


1. Tez konuları, ilgili ABD başkanlığınca en geç dersler tamamlanana kadar ilan edilir.
2. Tez konusu, ABD’nin teklifi ile enstitü kurulu tarafından en geç dersler tamamlanana kadar onaylanır.
3. Tez konusunun öğrenci tarafından teklif edilmesi durumunda öğrenci, konuyla ilgili bir ön çalışma sunar.


Madde 20. Yüksek Lisans ve Doktora Tezinin Özellikleri

 1. Yüksek lisans ve doktora tezi, danışman yönetiminde hazırlanan bilimsel araştırmadır.

 2. Yüksek lisans tezi, en azından bilimsel araştırma ve inceleme niteliği taşır.

 3. Doktora tezi aşağıdaki taleplerden en az birine cevap vermelidir:

 

 • Ana Bilim dalıyla ilgili bilimsel bir yenilik getirme.

 • Ana Bilim dalıyla ilgili yeni bir bilimsel yöntem geliştirme.

 • Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.


Madde 21. Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Yazım Kuralları:

Yüksek lisans ve doktora tezi yazım kuralları, UAAÜ Lisansüstü Tez Hazırlama Kılavuzu’na göre belirlenir.


Madde 22. Yüksek Lisans ve Doktora Tezinin Teslimi ve Savunması

1. Tez savunması, prensip olarak Mayıs ve Haziran aylarında yapılır.

2. Tez, özetle birlikte danışmana sunulur. Danışman, tezi kontrol ettikten sonra yazılı görüşüyle birlikte ilgili ABD başkanlığına iletir.

3. Eğitim programında istenilen şartların gerçekleşmesi ve tezin hazır olması durumunda danışmanın teze “olur” yazısına istinaden ABD başkanlığınca rapor hazırlanır ve tezi incelemesi için bilirkişi teklif edilir.

4. Tez savunması, senatonun kararıyla oluşturulmuş savunma komisyonunda yapılır.

5. Savunmaya kabul edilen tez, savunmadan en az 15 gün önce bilirkişiye gönderilir. Bilirkişiler üniversite öğretim elemanları, eğitimde ve sanayide çalışan uzmanlar arasından seçilir.

6. Bilirkişi tezle ilgili raporunu savunma komisyonuna sunar. Bilirkişi raporunun bir nüshası, savunmadan en az 5 gün önce öğrenciye verilir. Rapor olumsuz olsa bile öğrencinin istemesi durumunda savunma yapılır.

7. Öğrenci, savunmadan en az 3 gün önce aşağıdaki belgeleri savunma komisyonuna sunmalıdır:
 

 • Dilekçe (Enstitü müdürünün üst yazısı ile)

 • Danışmanın raporu (rey)

 • Öğrenci tarafından imzalanmış tez (3 adet),

 • Özet (Kırgızca, Türkiye Türkçesi, Rusça ve İngilizce)

 • Çalışma planının bir nüshası.

8. Savunma komisyonu sekreteri, belgeleri kontrol ederek alır, savunmanın yerini ve zamanını öğrenciye duyurur.
9. Belgelerin zamanında sunulmaması durumunda, savunmanın tarihi ancak kabul edilebilir bir mazeretin olması durumunda değiştirilebilir.
10. Savunma komisyonu, en az 2/3 çoğunlukla toplanır.
11. Danışman ve bilirkişi, raporları olumlu olduğunda savunmaya katılmayabilirler.
12. Savunma için en az 45 dakika süre ayrılır. Bu sürenin en fazla 15 dakikası öğrencinin tezini sunması için verilir. Savunmada raporlar okunduktan sonra ileri sürülen görüşlere cevap verilir.
13. Öğrenciye yüksek lisans ve doktora derecesi oy çokluğu ile verilir ve savunmanın sonucu notla değerlendirilir.
14. Kabul edilmeyen tez için bir ay ek süre verilir. İkinci savunmada tekrar olumsuz kararın çıkması durumunda öğrencinin tez konusu değiştirilir ve bir sonraki öğretim yılında aynı aşamalardan geçmek kaydıyla savunmaya alınır.

 

Madde 23. Savunma Komisyonu

 1. Savunma komisyonu AD başkanlarının teklifi ve enstitü müdürünün takdimi ile senato tarafından bir takvim yılı için oluşturulur.

 2. Yüksek lisans tez komisyonda en az 3, en fazla 5 üye, doktora tez komisyonda ise en az 5, en fazla 9 üye olur. Komisyon üyeleri ilgili fakülte dekanları, bölüm başkanları ve öğretim üyelerinden oluşur.

 3. Komisyonun başkan yardımcısı ve sekreteri, rektör tarafından tayin edilir.

 4. Savunma komisyonu başkanı, senatonun teklifi ile Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanır.


Madde 24. Savunma Komisyonunun Çalışma Yöntemi

1. Birden fazla ABD’de tez savunulması durumunda komisyonda her ABD’den en az iki üye olmalıdır.
2. Bir komisyonda dörtten fazla ABD’de savunma yapılamaz.
3.Takvim yılı içinde savunma komisyonu başkanının değişmesi, üniversitenin isteği üz erine Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.
4. Komisyonun üyelerinin değişmesi, enstitünün teklifi ile rektör tarafından yapılır.
5. Komisyonda bir günde en çok 10 savunma yapılabilir.
6. Enstitü müdürleri, savunma komisyonunun faaliyeti için uygun ortam oluşturur ve denetler.
7. Savunma komisyonu, her yıl Ocak ayının 15’ine kadar önceki yıla ait faaliyet raporunu rektörlüğe sunar.
8. Komisyonun faaliyeti şeffaf olmalı ve faaliyetler hakkında ilgili enstitüye bilgi verilmelidir.

 

Madde 25. Savunma Komisyonu Toplantısı

1. Komisyon toplantısı, komisyon başkanı veya başkan yardımcısı tarafından yönetilir.
2. Savunma komisyonu başkanı, danışman veya ikinci danışman olarak toplantıya başkanlık edemez.
3. Komisyon başkanı ve başkan yardımcısı olmadığı durumlarda komisyon toplantısı ertelenir veya rektör komisyon üyelerinden birini geçici olarak başkan yardımcısı seçer.
4. Komisyon sekreterinin toplantıya katılmaması durumunda komisyon başkanı bu görevi komisyon üyelerinden birine tevdi eder.
5. Komisyon başkanı, komisyonu en az 2/3 çoğunlukla toplar.
6. Savunmanın başlangıcında komisyon başkanı tez ve öğrenci hakkında, komisyon sekreteri ise komisyona takdim edilen belgeler hakkında bilgi verir. Tezin sunulmasından sonra öğrenci sorulara cevap verir. Gerek görülürse danışman ve ikinci danışman tezle ilgili görüşlerini açıklayabilirler. Daha sonra savunma 
komisyonuna gelen tezle ilgili raporlar okunur. Öğrenci okunan raporlarla ilgili düşüncelerini belirtir.

7. Savunmanın değerlendirilmesi açık oyla yapılır.

8. Savunma tutanağı üyeler tarafından imzalanır.
 

Madde 26. Bilirkişinin Görevleri

1. Bilirkişi, tezi inceleyerek raporunu savunma komisyonuna gönderir.
2. Rapor içeriğinde aşağıdaki özellikler yer almalıdır:


• Tezin güncelliği,
• Tezde yapılan alıntılarda kaynak belirtilip belirtilmediği,
• Tezde ileri sürülen görüşlerin ve sonuçların doğruluğu ve yeniliği,
• Çalışmanın objektifliği,
• Araştırmanın bilimselliği ve kapsamı,
• Elde edilen sonuçların uygulanabilirliği.


3. Rapor, bilirkişi tarafından imzalanır ve çalıştığı kurum tarafından tasdik edilir.
4. Bilirkişi raporu, iki nüsha olarak hazırlanır ve savunmadan en az beş gün önce öğrenciye verilir.
5. Bilirkişinin raporu olumsuz olduğu zaman savunmaya katılması zorunludur.
6. Bilirkişi yazdığı raporun niteliğinden, objektifliğinden, savunma komisyonu ve öğrenciye ulaştırılmasından sorumludur.

 

Madde 27. Savunma Komisyonu Başkanı’nın Görevleri

1. Savunma komisyonunda ABD’lere göre savunma yapacak öğrenciler hakkında genel bilgi vermek.
2. Tezlerini başarıyla savunanların listesini tablo biçiminde hazırlamak, öğrenciler hakkında gerekli bilgileri sunmak (ABD, öğrencinin adı-soyadı, baba adı, tezin adı, program ve danışmanı, bilirkişi, ulaşılan önemli sonuçlar, çalışmanın açıklaması, tezin savunma tarihi vb.).
3. Savunma yapmayan öğrenciler hakkında aşağıdaki bilgileri vermek:

 

• Ana bilim dalına göre öğrencinin adı-soyadı, baba adı,
• Öğrencinin savunma yapamamasının sebebi (Komisyon tarafından yetersiz bulunması,tezin zamanında hazırlanıp komisyona takdim edilmemesi, öğrencinin savunmaya gelmemesi vb.),
• Savunma yapmayan öğrenci hakkında savunma komisyonunun kararı.

 

4. Tezin güncelliği, kapsamı, seviyesi, şekli hakkındaki savunma komisyonu kararını hazırlamak,
5. Savunma komisyonu çalışmalarının değerlendirilmesi ve yüksek lisans ve doktora programının etkinleştirilmesiyle ilgili teklifler sunmak,
6. Yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak savunma komisyonu faaliyetleri hakkındaki raporu iki nüsha halinde hazırlayarak Temmuz ve Ocak aylarının ilk haftası içinde ABD başkanlığına ve enstitü müdürlüğüne vermek.

 

Madde 28. Savunma Komisyonu Sekreterinin Görevleri

1. Tezin savunması ile ilgili gerekli işlemleri yönetmeliklere göre yapmak.
2. Savunma komisyonu tutanaklarını iki nüsha olarak hazırlayarak Temmuz ve Ocak aylarının ilk haftasında ilgili enstitüye teslimini sağlamak.

 

Madde 29. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması:

Yüksek lisans veya doktora programı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiren öğrenci, devletin kabul ettiği yüksek lisans veya doktora diploması almaya hak kazanır. Mezun öğrenciye yüksek lisans ve doktora diploması ile birlikte tez konusunun yazılı olduğu not çizelgesi de verilir.
 

Madde 30.

Bu yönetmelikte belirtilmeyen hallerde Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemeleri ve UAAÜ’nün diğer yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Madde 31.

Bu yönetmelik senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Madde 32.

Bu yönetmelik hükümleri rektör tarafından yürütülür.