Yn-003 Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

 

Madde 1. Amaç:

Bu yönetmeliğin amacı, UAAÜ’de Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın genelgelerine ve UAAÜ Tüzüğüne uygun olarak, lisans programında uygulanacak esasları belirlemektir.
 

Madde 2. Akademik Takvim:

Her öğretim yılı başında senato tarafından ilan edilen o yılın eğitim-öğretim faaliyetleriyle tatil günlerini belirten takvimdir.
 

Madde 3. Öğrenim Harcı:

Öğrencilerden her öğretim yılında rektörlük tarafından belirlenen miktarda öğrenim harcı alınır.
 

Madde 4. Ders Geçme:

Ders geçmede kredili sistem esas alınır.
 

Madde 5. Giriş Esasları ve Kesin Kayıt:

Üniversiteye bağlı öğretim birimlerine kayıt olabilmek içinaşağıdaki şartlar aranır:

 • İlgili birimin talep ettiği diploma veya eğitim belgesine sahip olmak.

 • Kırgızistan Devlet Öğrenci Kabul Komisyonu’nun yapmış olduğu sınavdan ya da üniversitenin yaptığı veya kabul ettiği bir sınavdan yeterli puan almak. Kesin kayıt tarihinde istenilen diğer belgeler ve uyulacak esaslar rektörlükçe ilan edilir.Önceden ilan edilen süreiçinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar, UAAÜ’de öğrenim görme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kayıt yaptıranlar UAAÜ öğrencisi sayılır ve tanınan bütün haklardan faydalanır.

Madde 6. Danışmanlık:

Kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili dekanlık veya koordinatörlük, birimdeki öğretim elemanları arasından bir akademik danışman belirler(Bakınız: Yr-017 Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi).
 

Madde 7. Kayıt Yenileme:

Kayıtlarını ilan edilen tarihlerde yenilemeyen öğrenciler derslereve sınavlara giremezler.
 

Madde 8. Kimlik Kartı:

Kesin kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen her öğrenciye, 1 yıl için geçerli olan, “UAAÜ öğrenci kimlik kartı” verilir.
 

Madde 9. Öğretim Süresi:

Her öğretim yılı, 2 yarıyıldan (sömestir) oluşur.Yarıyılların başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde belirtilir. Lisans öğretimi süresi 4 yıldır. Öğrenimini normal sürede tamamlayamayan öğrenciler, uzattıkları yıllar için kredi başına ücret öderler.Kredi ücreti, öğrencinin ödemekte olduğu sözleşmesinde (kontrakt) yazılı olan öğrenim harcı üzerinden hesaplanır.
 

Madde 10. Öğretim Dili:

Öğretim dili Türkoloji Bölümünde Türkçe ve Kırgızca, Çin Dili Bölümünde Çince, diğer bölümlerde İngilizce’dir.
 

Madde 11. Öğretim Programları:

Bölüm ve fakültelerin görüşü alınarak Eğitim Bakanlığı’nın programına uygun şekilde düzenlenir.Uygulama ilgili fakülteler tarafından gerçekleştirilir.
 

Madde 12. Devam Zorunluluğu:

Ders devamsızlık sınırı, haftalık ders saatinin 3 katıdır. Öğrencinin derse devamsızlığı, her ne şekilde olursa olsun (raporlar dahil) ders saatinin 3 katını geçtiği taktirde öğrenci o dersten/derslerden başarısız kabul edilir.Sağlık problemlerine bağlı olarak 3 haftadan daha uzun süreyle derslere katılamayan öğrenciler, üniversite mevzuatının kayıt dondurma yönergesinde yeralan prosedürü takipederek kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.Vize sınavlarına kadar müracaat etmiş ve raporu kabul edilmiş öğrencilere kayıt ücretinin %30’u iade edilir.

 

Madde 13. Ders Yükü:

Alınabilecek derslerin kredi yükü, bir haftada en fazla 39 ders saatidir.
 

Madde 14. Üst Sınıftan Ders Alma:

Kredi limitini aşmamak şartıyla bir üst sınıftan ders alınabilir.
 

Madde 15. Yaz Okulu:

Gerekli görülen hallerde senato kararıyla yaz okulu açılabilir.


Madde 16. Başka Bölümden Ders Alma:

Bir önceki yarıyılın bütün derslerinden başarılı olmak, bölümün açtığı zorunlu derslerin tamamını almak ve ders alma yükünü aşmamak kaydıyla ve danışman onayı ile farklı bölümlerden ders alınabilir.
 

Madde 17. Sınavlar ve Ders Geçme:

 • Bir dersin başarısını belirlemek amacıyla ara sınav (midterm) ve yarıyıl sonu (final) sınavları yapılır.

 • Sınavların ne şekilde yapılacağı (yazılı, sözlü, uygulamalı, vb.) bölüm başkanlığı tarafından yarıyıl başında ilan edilir.

 • Sınav tarihleri ve yerleri sınavdan 10 gün önce bölüm başkanlığınca ilan edilir.

 • Final sınavları sonunda başarısız ders sayısı 2 veya daha az olan son sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı verilebilir.

 • Bir dersten geçmek için: DERS BAŞARI NOTU veFİNAL NOTU’nunen az 50 puan olması gerekir. DERS BAŞARI NOTU; midterm notunun % 40’ı, final notunun % 60’ından oluşur.

Madde 18. Yarıyıl Sonu (Final) Sınavlarına Giriş Şartları:

 1. Devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak.

 2. Mali yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.

Madde 19. Sınavların Yapılışı:

 • Sınavlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından, öğretim elemanının izinli olması halinde, ilgili bölüm başkanı tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır.

 • Her sınavda en az bir gözetmen bulundurulur.

 • Sınav süresi en fazla 90 (doksan) dakikadır.

 • Sınavda kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çekmeye yardımcı olan öğrenci o sınavdan 0 (sıfır) puan almış sayılır ve hakkında soruşturma açılır.

Madde 20. Sınav Sonuçlarının İlanı:

Sınav sonuçları 7 gün içinde bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir.
 

Madde 21. Sınav Sonuçlarına İtiraz:

Sınav sonucunun ilanından sonraki 7 gün içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili bölüm başkanı tarafından incelenir.İnceleme sonucu en geç 7 gün içinde ilan edilir.
 

Madde 22. Mazeret Sınavı:

 • Ara sınavlar için geçerlidir. Belge ile kanıtlanmış (hastalık, birinci dereceden akraba ölümü, yangın, tabii afet, vb.) nedenlerle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

 • Mazeret durumunun; mazeretin başlangıcından sonraki en geç 3 gün içinde sözlü olarak bölüm başkanlığına bildirilmesi, mazeret kanıtı belgelerin iseen geç 1 hafta içinde yine bölüm başkanlığına verilmesi gerekir.

 • Yarıyıl sonu (final) sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Madde 23. Ders Tekrarı:

Almış olduğu derslerden başarısız olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrar almak zorundadırlar. Bu derslere kayıt yaptırdıktan sonra, haftalık 30 krediyi aşmamak şartıyla ilgili yarıyıldan ders alabilirler. Devamsızlıktan kalınmamışsa devam zorunluluğu aranmaz (hazırlık sınıfı ve uygulamalı dersler hariç).
 

Madde 24. Sınav Evraklarının Saklanması:

Sınav evrakları bölümler tarafından 2 (iki) yıl süre ile saklanır. Süre bitiminde arşive teslimedilir.
 

Madde 25. Stajlar:

Her bölümün programına uygun olarak yapılır.
 

Madde 26. BitirmeÇalışması:

Öğrencinin lisans eğitimini tamamlayabilmesi için bitirme çalışması yapmasıve savunma komisyonunda savunması gerekir. Bitirme çalışması, eğitim programlarında yedi ve sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır. (Yr-004 Lisans Bitirme Çalışması Yönergesi, sayfa 46).
 

Madde 27. Ağırlıklı Ortalama ve Diploma Derecesi:

Başarı derecesi, her dersten alınan notun o dersin haftalık ders saati miktarına eşit olan ağırlık katsayısı ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen rakamın, dersin ağırlık katsayılarının\ toplamına bölünmesi ile elde edilir.Diploma derecesi, en yakın tam sayıya çevrilmiş ağırlıklı ortalamaya göre hesaplanır.
 

Madde 28. Diploma:

Öğrenimini başarı ile tamamlayan ve diploma almaya hak kazananöğrencilere Eğitim Bakanlığı tarafından lisans diploması verilir.
 

Madde 29. Kayıt Dondurma:

Kayıt dondurmaya ait işlemler kayıt dondurma yönergesi hükümlerine göre yapılır (Yr-015 Kayıt Dondurma Yönergesi, sayfa 69).
 

Madde 30. Öğrenciliğe Yeniden Kabul (Öğrenci Affı):

Disiplin suçuyla ihraç edilenler ihraçtan en az bir yıl sonra, diğer sebeplerle ayrılanlar iseen erken bir sonraki yarıyılın başlangıcında öğrenciliğe yeniden kabul edilebilirler.
 

Madde 31.

Hazırlık Sınıfı İçin Ek Şartlar:İlgili yönergeyle düzenlenir (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi).
 

Madde 32. Yatay Geçişler:

Ülke içi ve ülke dışındaki başka bir üniversitede okuyan bir öğrencinin UAAÜ’ye geçiş yapabilmesi için almış olduğu tüm dersleri başarmış olması gerekir.
 

Madde 33. Kayıt Silme:

Bir öğrencinin;

 1. Başka bir yüksek öğretim kurumuna geçişi durumunda,

 2. Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nce üniversiteden çıkarma cezası alması halinde,

 3. Kendi isteği ile,

 4. Sağlık Kurulu’nun tespit ettiği bulaşıcı hastalıklara yakalandığında,

 5. Üniversitenin belirlediği mali yükümlülüğü yerine getirememesi halinde,

 6. Başarısızlık sebebiyle mezun olamayacağı anlaşıldığında, kaydı silinir.

Madde 34.

Bu yönetmelik senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 

Madde 35.

Bu yönetmelik hükümlerirektör tarafından yürütülür.