Yn-002 İdari Teşkilat Yönetmeliği

Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

 

Madde 1. Amaç:

Bu yönetmeliğin amacı, üniversitedeki bütün birimlerin idari işleyişi ile ilgili genel esasları, idari teşkilat ile ilgili özel hükümleri, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Madde 2. Kapsam:

Bu yönetmelik rektörlüğe bağlı bütün birimleri kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 3. İdari İşleyişin Nitelikleri:

Üniversitenin iç işlemleri yazılı, sözlü veya elektronik ortamda olma esasına tabidir. Ast, üstün görevi ile ilgili vermiş
olduğu emirleri geciktirmeden yerine getirmelidir.

Madde 4. Görev ve Sorumluluk:

İdari makamlar, görevlendirildikleri işleri yerine
getirme yükümlülüğünden kaçınamaz. Her makam, bir üst makama karşı sorumludur. Her personel kendi görev alanı ile ilgili bilgileri üçüncü şahıslara karşı korumakla yükümlüdür.

Madde 5.  Hiyerarşi Prensibi:

İdare, bütün işleyişinde teşkilatlanma ile ilgili hükümler ve kararların belirlediği ast-üst ilişkisinin gerektirdiği hiyerarşi prensibine uygun hareket eder.

Madde 6. Vekalet:

İdari amirler, izne ayrıldıkları durumlarda, yerlerine görev yapacak personeli izin dilekçesi ile birlikte ilgili üst makama arz eder.Üst makamın vekalet görevini üstlenecek görevli konusundatakdir hakkı saklıdır.Vekil, atama ve görevden alma yetkileri hariç, asilin bütün görev veyetkilerini üstlenir.

Madde 7. Yetki ve İmza Devri:

İdari makamlar, gerekli gördükleri durumlarda atamaya yetkili amirin izniyle imza ve yetkilerinden bir kısmını alt birimlere ya da uygun gördükleri personele devredebilirler.Devredilenyetkinin kapsamı gösterilir, yetki süreli ve yazılı olur.

ÖZEL HÜKÜMLER (İdari Personelin İstihdam Şekilleri)

Madde 8. İdari Personel:

Üniversite idari birimlerinin değişik kademelerinde asli ve sürekli olarak görevlendirilen personeldir.İdari personel olabilmek için gerekli asgari şartlar şunlardır:

 1. Üniversite mezunu olmak.

 2. Görevini engelleyici bir sağlık problemi olmamak.

 3. Taksirli suçlar dışında hapis cezası almamış olmak.

 • İşe başladıktan sonra 1 yıl deneme süresi içinde aday personel olarak çalışılır.

 • Bu süre içinde göreve uyum problemi yaşanan durumlarda işe son verilir.

 • Deneme süresini tamamlayanların personelliğe atamaları yapılır.

 • İdari personel kadroları rektörlükçe oluşturulur ve lağvedilir.

 • Mevcut kadroya her türlü atama rektörlükçe yapılır.

 

Madde 9. Teknik Personel:

Üniversitede belli bir teknik bilgi gerektiren idari hizmetlerden sorumlu personeldir.Teknisyenin, görevi ile ilgili temel eğitimi veya deneyimi olması gerekir. Teknisyen, ilgili amirin teklifi ile rektör tarafından atanır.
 

Madde 10. Güvenlik Personeli:

Üniversitenin güvenliğini sağlayan, alanında deneyimli güvenlik memurlarıdır (Güvenlik amiri,müracaat memuru, gece bekçisi vb.).
 

Madde 11. Sağlık Personeli:

Üniversitede sağlık hizmetleri veren veya buna katkı sağlayan doktor, hemşire, sağlık memuru, vb. personeldir. Sağlık personeli, ilgili amirin teklifi ile rektör tarafından atanır.
 

Madde 12. Yardımcı Personel:

Üniversitede mevcut işlerin yürütülmesine yardımcı olacak hizmetlilerdir.
 

Madde 13. Geçici Personel:

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet için çalıştırılan personeldir.Personelin alımı, ilgili birimin teklifi ve rektörün onayıyla yapılır. Geçici personel olmak için asgari şartlar:
 

 1. Göreve engel olacak sağlık problemi bulunmamak.

 2. Taksirli suçlar dışında hapis cezası almamış olmak.

İdari Personelin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14. Görevleri:

İdari personel hukuk düzenine uymakla ve yöneticileri tarafından verilen görevleriyerine getirmekle yükümlüdür.Aynı zamanda görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur. Yöneticilerinden aldıkları emri hukuka aykırı görürse yerine getirmez ve bunu amirine bildirir.

Yönetici, emri yazılı olarak yinelerse personel bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk, emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren personel sorumluluktan kurtulamaz.
 

Madde 15. Sadakat:

İdari personel, hukuk düzenine sadakatle bağlı kalmak ve görevinin gereklerini uygulamak zorundadır.

Madde 16. Tarafsızlık:

İdari personel, görevini yerine getirirken dil, ırk, siyasi düşünce, felsefi görüş, din ve mezhep gibi ayrımlar yapamaz.
 

Madde 17. Davranış ve İşbirliği:

İdari personel, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu, hizmet içindeki vedışındaki davranışlarıyla göstermek zorundandır. İdari personelin iş birliği içinde çalışması esastır.
 

Madde 18. Yönetici İdari Personelin Görev ve Sorumlulukları:

İdari personel, amiri olduğu birimlerde hukuk düzeni içinde belirlenen görevleri zamanındave eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. Yönetici, personeline karşı hakkaniyetve eşitlik içinde davranır, yetkilerini hukuk düzeni içinde kullanır.
 

Madde 19. Kişisel Sorumluluk ve Zarar:

İdari personel, görevini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendisine teslim edilen üniversite malını korumak ve her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik sonucu üniversite zarara uğratılmışsa zararın ilgili personel tarafından rayiç bedel üzerinden karşılanması esastır.
 

Madde 20. Basına Bilgi veya Demeç Verme:

İdari personel, görevlendirme yapılmadıkça ya da izin verilmedikçe, basın-yayın kuruluşlarına işleri hakkında bilgi veya demeç veremez. Bu konuda izin verme yetkisi rektörlüğe aittir.

Madde 21. Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Yerin Dışına Çıkarılmaması ve İadesi:

İdari personel görevi ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri üniversite dışına izinsiz çıkaramaz ve özel işlerinde kullanamaz.Görevi sona erdiğinde kendisine teslim edilenleri iadeetmek zorundadır.
 

 

GENEL HAKLAR
 

Madde 22. Şikayet:

İdari personel, hukuk düzeni içinde geçerli uygulamaların kendisine de uygulanmasını isteyebilir.Yöneticileri tarafından kendisine uygulanan idari işlem ve eylemlerden dolayı şikayet etme hakkına sahiptir.Müracaat ve şikayetler incelenerek ilgili birim kendisi ile ilgili ise 10 gün içinde, başka bir birimden bilgi alınması gerektiren durumlarda 20 gün içinde ilgiliye bildirilir.
 

Madde 23. Yasaklar:

İdari personel, hizmeti aksatacak şekilde bireysel ya da toplu eylem ve hareketlerde bulunamaz,işleri yavaşlatamaz, grev ve grev propagandası yapamaz, ticaret ve kazanç getirici faaliyette bulunamaz, hizmet verdiği kesimlerden hediye alamaz ve işinden dolayı menfaat sağlayamaz, gizli bilgileri açıklayamaz.
 

MAKAM TANIMLARI

Madde 24. Genel Sekreterlik:

İdari personelin en üst idari amirliğidir. Genel sekreterin eğitim kuruluşlarında en az 5 yıl yöneticilik deneyimi olması gerekir. Genel sekreter,rektörün teklifi ve mütevelli kurulunun kararıyla atanır.

Madde 25. Daire Başkanlığı:

Birbirine yakın idari hizmetlerin yönetimi, koordinasyonu ve denetiminden sorumlu üst düzey idari makamdır. Daire başkanının eğitim kuruluşlarında en az 5 yıl yöneticilik deneyimi olmasıgerekir. Daire başkanları, genel sekreterin teklifi ile rektör tarafından atanır.

Madde 26. Müdürlük:

Belli bir görev ve sorumluluk alanı içinde yürütülen idari hizmetlerden sorumlu üst düzey idari makamdır. Müdürün eğitim kuruluşlarında en az 5 yıllık idari deneyimi olması gerekir. Müdür, ilgili amirin teklifi ile rektör tarafından atanır.

Madde 27. Şube Müdürlüğü:

Belli bir görev ve sorumluluk alanı içinde daire başkanlığı bünyesinde yürütülen idari hizmetlerden sorumlu makamdır. İlgili daire başkanının teklifi ile rektör tarafından atanır.
 

Madde 28. Şeflik:

Belli bir görev ve sorumluluk alanı içindeyürütülen, kıdem, deneyim ve ileriyetenek gerektiren idari hizmetlerle görevlendirilmiş üst düzey makamdır. İlgili yöneticinin teklifi ile rektör tarafından atanır.
 

DİĞER İDARİ PERSONEL

Madde 29. Uzman:

Belli bir görev ve sorumluluk alanı içinde yürütülen ve uzmanlık niteliği gerektiren idari hizmetlerle görevlendirilmiş personeldir.Eğitim kuruluşlarında uzmanlık alanındaen az 2 yıllık deneyimi ve görevi ile ilgili lisans eğitimi almış olması gerekir. Uzman, ilgili yöneticinin teklifi ile rektör tarafından atanır.
Madde 30. Memur:

Genel idari hizmetlerle görevlendirilmiş personeldir. Memur, ilgili yöneticinin teklifi ile rektör tarafından atanır.

Madde 31. Teknisyen:

Belli bir teknik bilgi gerektiren idari hizmetleri yerine getiren teknik personeldir.Personellikle ilgili genel şartların yanı sıra yerine getirdiği görev ile ilgili temel eğitimi veyadeneyimi olması gerekir. Teknisyen, ilgili yöneticinin teklifi ile rektör tarafından atanır.

Madde 32. Yardımcı Personel:

İdari hizmetlerin yürütülmesine yardımcı, geçici personeldir.

İDARİ TEŞKİLAT YAPISI

Madde 33. Genel Sekreterlik:

Genel sekreter idari ve destek hizmetleri konusunda rektörün yardımcısıdır.Kendisine bağlıidari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlar. Mütevelli kurulu, senatove ÜYK toplantılarına oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır. Butoplantılarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını, saklanmasını ve ilgili birimlere iletilmesini sağlar. Aşağıdaki birimler genel sekreterliğe bağlı olarak çalışır:
 

 1. İdari İşler Daire Başkanlığı

 2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 3. Yazı İşleri Müdürlüğü

 4. Personel İşleri Müdürlüğü

 5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 6. Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü

 7. Bilgi İşlem Müdürlüğü

 8. Mali İşler Müdürlüğü

 9. Hukuk Müşavirliği

Madde 34. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS Daire Başkanlığı):

Öğrenci, aile, mezunlar veçalışanlara yönelik olarak sağlık, kültür, spor, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini, öğrencilere barınma, beslenme, iş hayatı ile tanışma, iş bulma ve üniversite-aile iş birliğini sağlamada yardımcı olmak gibi faaliyetleri yerine getirir. SKS rektörlüğe bağlı olarak çalışır ve bünyesinde aşağıdaki birimler yer alır:
 

 1. Sağlık Şube Müdürlüğü

 2. Kültür Şube Müdürlüğü

 3. Spor Şube Müdürlüğü

 4. Kariyer Planlama ve İşe Yerleştirme Şube Müdürlüğü

 5. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Şube Müdürlüğü

Madde 35. Daire Yönetim Kurulu

a. Kuruluş ve İşleyişi:

Daire başkanının başkanlığında, daire başkan yardımcıları ve şube müdürlerinden oluşur.Sekreter toplantılara raportör olarak katılır. Daire başkanının çağrısı üzerine en az ayda iki defatoplanır.

b. Görevleri:

 1. Daire bütçesi ile ilgili başkanlığa görüş bildirmek.

 2. Başkanın hazırladığı yıllık çalışma planı hakkında görüş bildirmek.

 3. Dairenin rektörlükçe onaylanmış çalışma planını uygulamak.

 4. Yönetmelikte yapılması istenilen değişiklikleri görüşmek.

 5. Dairenin ihtiyacı olan kadro, araç ve gereçler ile faaliyet alanlarını

 6. ilgilendiren diğer konular hakkında başkanlığa önerilerde bulunmak.

 7. Daireye havale edilen diğer hizmetlerin icrasında başkana yardımcı olmak.

 8. Başkanın, daire yönetimi ile ilgili önerilerini görüşerek karara bağlamak.

Madde 36. Birim Kurulu:

 • Şube müdürünün başkanlığında ilgili personel veya öğrencilerden seçilen en az iki üyedenoluşur.

 • Üyelerşube müdürünün teklifi, daire başkanının onayı ile atanır.

 • Kurul, faaliyetgösterdiği alanda koordinasyon, iş birliği ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmede şube müdürüne yardımcı olur.

 • Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapar.

 • Kurulen az ayda bir defa toplanır.

 • Sekreter toplantıya raportör olarak katılır.

 

Madde 37. Sağlık Şube Müdürlüğü:

Personel ve öğrencilerin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması/organizesi doğrultusunda faaliyet gösterir.
 

Madde 38. Kültür Şube Müdürlüğü:

Üniversitenin kültürel faaliyetlerini organize eder. Kültürel ve sanatsal içerikli kurs, seminer, konferans ve paneller düzenler.
 

Madde 39. Spor Şube Müdürlüğü:

Personel ve öğrencilerin beden sağlığını korumak vegeliştirmek, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamakve enerjilerini olumlu yönde kullanabilmeleri içinçalışmalar yapar.
 

Madde 40. Kariyer Planlama ve İşe Yerleştirme Şube Müdürlüğü:

Öğrenci ve mezunların kariyerlerini planlamaları ve iş bulmalarına yardımcı olur, mezunlar arasında iletişimi sağlar.
Madde 41. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Şube Müdürlüğü:

Personelve öğrencilerinruhsal, zihinsel, sosyal, ailevi ve işe ilişkin problemlerinin çözümünde onlara danışmanlık verehberlik yapar.
Madde 42. İdari İşler Daire Başkanlığı:

Kendisine bağlı birimlerin faaliyetlerini organize eder. Bünyesinde aşağıdaki birimler yer almaktadır:

 • İdari İşler Şube Müdürlüğü

 • Güvenlik Şube Müdürlüğü

 • Teknik ve İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü

 • Arşiv Şube Müdürlüğü

 • Depo Şube Müdürlüğü

Madde 43. İdari İşler Şube Müdürlüğü:

Üniversitenin demirbaş kaydını tutar, malzemeleri ilgili şahıslara zimmetle teslim eder, araç gereçve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütür ve temizlik hizmetlerini kontrol eder.

Madde 44. Güvenlik Şube Müdürlüğü:

Personeli ve öğrencileri kampus dahilinde her türlü tehdit ve tehlikeye, zorla işten alıkoymaya, bina ve diğer donanımı sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma vb, yasadışı eylemlere karşı korumak ve güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Madde 45. Teknik ve İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü:

Üniversiteye ait binaların yapım, bakım ve onarımından sorumlu olup aydınlatma, ısıtma ve benzeri alt yapı hizmetlerini organize eder.

Madde 46. Arşiv Şube Müdürlüğü:

Üniversite evrakının arşivlenmesini, muhafazasını ve kullanılmasını sağlar.

Madde 47. Depo Şube Müdürlüğü:

Her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin kaydını yapar, güvenliğini ve teslimini sağlar.

Madde 48. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı:

Öğrencilere ait her türlükayıt, bilgi, belge ve not çizelgesi gibiöğrencilik işlemlerinin düzenlenmesi, takibi ve arşivlenmesinden sorumludur.

Madde 49. Yazı İşleri Müdürlüğü:

Rektörlük ve genel sekreterliğin bütün yazışmalarını yürütür. Gelen vegiden evrak kayıtlarını tutar ve dağıtımını sağlar.

Madde 50. Personel İşleri Müdürlüğü:

Üniversitenin insan gücü planlamasını ilgili birimlerin görüşünü alarak yapar ve personelin özlük işlemlerini yürütür.

Madde 51. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü:

Üniversitenin ilişki kurduğu ya da kuracağı hedef kitlelerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve devam ettirmek, üniversitenin yaptığı çalışmaların toplum yararlarının ön planda tutulması ilkesi içinde kamuoyuna tanıtılmasını sağlamaktan sorumludur.

Madde 52. Mali İşler Müdürlüğü:

Eğitim-öğretim, yayın ve bilimsel faaliyetlerin ekonomik ve etkin birşekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve enverimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemekle sorumludur.
 

Madde 53. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı:

Öğrenci ve personeli kütüphane ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakların temini, tasnifi, hizmete sunulması, hizmetin sürekliliğinin sağlanması ile ilgili faaliyetleri yerine getirir. Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı genel sekreterliğe bağlı olarak çalışır.

Madde 54. Bilgi İşlem Müdürlüğü:

Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletir, bakım ve sürekliliğini sağlar, eğitim, öğretim vearaştırma faaliyetlerine destek verir.

Madde 55. Hukuk Müşavirliği:

Üniversitenin kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli-idari mercilerde haklarını savunur, hukuki konularda danışmanlığını yapar.

Madde 56. Dış İlişkiler Müdürlüğü:

Dış ilişkilerden sorumlu rektör yardımcılığına bağlı olarak çalışır.Üniversitenin ülke içi ve ülke dışı ilişkilerini koordine eder, ortak sosyal-bilimsel çalışmalar yapılmasını temin eder, uluslararası akademik birliklere üye olunması konusunda çalışmalar yapar, bölüm ve fakültelerin uluslararası akreditasyonu ile ilgili teklifler sunar, ülke dışındanöğrenci temini konusunda gerekli çalışmalarda bulunur, akademik personelin ve öğrencilerin üniversite dışı bilimsel ve eğitim faaliyetlerini organize eder.

 

Madde 57.

Bu yönetmelik senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Madde 58.

Bu yönetmelik hükümleri rektör tarafından yürütülür.