Yn-001 Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

 

 

Madde 1. Amaç ve Kapsam: 

Bu yönetmeliğin amacı, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Tüzüğü’nün ilgili maddesinde öngörülen birimlerin, akademik yönden teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla birimlerarası ilişkileri düzenleyerek, bilimsel verimliliğin artırılması için düzenli, planlı ve ahenkli bir çalışma ortamı sağlamaktır.Bu yönetmelik, rektörlük ve buna bağlı enstitü, fakülte, bölüm ve merkezlerin kuruluş, yönetimve görev esaslarını kapsar.

Madde 2. Kısaltma ve Tanımlar

Üniversite: Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi (UAAÜ)
Rektör: UAAÜ Rektörü
Rektörlük: UAAÜ Rektörlüğü
Tüzük: UAAÜ Tüzüğü
Üniversite Mütevelli Kurulu: UAAÜ Mütevelli Kurulu (ÜMK)
Üniversite Yönetim Kurulu: UAAÜ Yönetim Kurulu (ÜYK)
Senato: UAAÜ Senatosu (ÜS)
Birimler: UAAÜ teşkilat şemasındaki birimler.

Madde 3. Mütevelli Kurulu: 

Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca oluşturulur ve görevlerini yerine getirir.

Madde 4. Rektör

a. Tayini

 • Tüzükteki esaslara göre tayin edilir.

 • Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim üyeleri arasından, en az iki yardımcı teklif eder ve yardımcılar mütevelli kurulunca atanır.

 • Rektör yardımcıları, gerekli görüldüğü taktirde rektörün teklifi ile mütevelli kurulunca görevden alınabilir.Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

 • Görev başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil tayin eder.

 • Yardımcıları görev başında bulunmadığı zaman, dekanlardan veya öğretim üyelerinden birini vekil bırakır.

b. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Üniversite kurullarına başkanlık etmek, Eğitim Bakanlığı ile mütevelli kurulu kararlarını uygulamak.

 2. Her eğitim-öğretim yılının sonunda eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında mütevelli kuruluna bilgi vermek.

 3. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, ilgili birimlerin ve yönetim kurulunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlayarak mütevelli kurulunun görüş ve onayına sunmak.

 4. Gerekli gördüğü hallerde, birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek.

 5. Birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak, üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

 6. Üniversite genelinde kullanılan dokümanları onaylamak.

 7. Tasdik edilmiş bütçeye göreyıllık ihtiyaç listesini onaylamak.

 8. Tüzük ve yönetmeliklerde kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim öğretim, bilimsel araştırma veyayın faaliyetlerinin yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Madde 5. Senato

a. Kuruluş ve işleyişi

 • Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, dil öğretim koordinatörü, temel dersler koordinatörü, SKS Daire Başkanı ve fakülte kurullarınca seçilen birer temsilciden oluşur.

 • Senato üyeleri her dört yılda bir seçilir.

 • Senato her yarıyıl başında ve sonunda toplanır.

 • Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırabilir.

b. Görevleri:Senato, üniversitenin akademik organı olup, aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

 2. Üniversitenin tümünü ilgilendiren yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.

 3. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programı ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, ders görevlendirme programlarını değerlendirmek.

 4. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

 5. Doçentlik ve profesörlük unvanlarını vermek, mevcut kurallara uygun olarak ilgili makamlara tasdik edilmek üzere sunmak.

 6. Rektörlüğe bağlı fakülte, enstitü, merkez, koordinatörlük kurulları ve diğer birimlerin kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

 7. Bilimsel ve pedagojik materyaller hazırlatmak ve yayım konularını karara bağlamak.

 8. Üniversite genelindeki hizmet içi eğitim programlarını gözden geçirerek karara bağlamak.

 9. Kanun, tüzükve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 6. Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK)

a. Kuruluş ve İşleyişi

 • Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, dil öğretim koordinatörü, temel dersler koordinatörü, SKS Daire Başkanı ve senato tarafından akademik unvanları gözönünde bulundurularak seçilen üç öğretim üyesi ile öğretim görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri üç öğretim görevlisinden oluşur.

 • Üniversite yönetim kurulu üyeleri her dört yılda bir seçilir.

 • Rektör, gerektiğinde yönetim kurulunu 15 günde bir toplantıya çağırır.

 • Genel sekreter raportör olarak toplantılara katılır.

b. Görevleri: İdari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Eğitim Bakanlığı ve mütevelli kurulu kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek.

 2. Üniversitenin faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak.

 3. Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak.

 4. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak, rektörün getireceği konularda karar almak.

 5. Fakülte ve enstitü yönetim kurulu kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak.

 6. Öğrencilerin kabulü, mezuniyeti, üniversiteden çıkarılması ve yeniden kabul edilmesi hakkında karar almak.

 7. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 7. Fakülteler

 • Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yükse köğretim kurumudur.

 • Rektörün teklifi, senatonun kararı ve mütevelli kurulunun onayı ile kurulur.

 • Genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur.

Madde 8. Dekan

a. Tayini

 • Rektör tarafından tayin edilir.

 • Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak rektörün onayına sunar. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.

b.Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakülte faaliyet planını ve faaliyet raporunu rektörlüğe sunmak.

 3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek.

 4. Fakültebütçesi ile ilgili teklifi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.

 5. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

 6. Haftalık ders programlarını onaylamak.

 7. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektörekarşı birinci derecede sorumludur.

Madde 9. Fakülte Kurulu (FK)

a. Kuruluş ve İşleyişi:
Dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölüm başkanları ve bağlı birimmüdürlerinden oluşur. Fakültesekreteri toplantıya raportör olarak katılır.

b. Görevleri:
Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yürütür:

 1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini yürütmek ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

 2. Fakülteyönetimkuruluna üye seçmek,

 3. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 10. FakülteYönetim Kurulu (FYK)

a. Kuruluş ve İşleyişi:

 • Dekanın başkanlığında, fakülte kurulunca akademik unvanları gözönünde bulundurularak seçilen en az üçöğretim üyesi ile öğretim görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri bir üyeden oluşur.

 • Fakülte sekreteri toplantıya raportör olarak katılır.

 • Dekanın çağrısı üzerine en az ayda iki defa, gerekli hallerde daha sık toplanır.

 • FYK, gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurarak bunların görevlerini düzenler.

b. Görevleri:
İdari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Fakülte kurulu kararlarının uygulanmasında dekana yardım etmek.

 2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takviminin uygulanmasını sağlamak.

 3. Dekanın fakülteyönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.

 4. Öğrencilerin kabulü, intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında teklif sunmak.

 5. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 11. Bölümler

 • Fakültelerin amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyinide içeren en az bir bilim dalında araştırma ve uygulama yapan birimleridir.

 • Üniversite içinde bölüm açılması, birleştirilmesi veya kapatılması senato kararının Eğitim Bakanlığı’na teklifi ile mevcut mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.

 • Bölüm başkanı, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcıları veya öğretim elemanlarından birini vekil olarak bırakır.

 • Bölüm başkanlarının görev süreleri üç yıldır.

 • Süresi biten başkan yeniden aynı usulle tayinedilebilir.

 • Bölümler, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın ana bilim dallarından oluşur.

Madde 12. Bölüm Başkanı

 • O bölümün öğretim üyeleri arasından, dekanın önerisi üzerine rektör tarafından tayin edilir.

 • Rektör, idari ve akademik işlerlik için, gerekli görülen hallerde diğer bölümlerden de vekaleten bölüm başkanı atayabilir.

 • Bölüm başkanı, yardımcısını seçer ve dekana bilgi verir.

 • Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

 • Fakülte kuruluna katılır ve bölümü temsil eder.

 • Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları, bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir.

 • Öğretim elemanlarının hazırladıkları takvim-tematik planı (individualstudy plan) onaylar.

 • Her yıl sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile gelecek yıldaki faaliyet planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu dekana sunar.

Madde 13. Bölüm Kurulu

 • Bölüm başkanının başkanlığında, varsa yardımcıları, bölümde kadrolu öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşur.

 • Kurul, bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları görüşmek üzere, eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa, gerekli hallerde daha sık toplanır.

 • Bölümün eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarını yapar.

 • Araç, gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların yapılması ve iş birliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir.

 • Bölüm kurulunun bukonularda hazırlayacağı öneriler, fakülte kurulu kararından sonra uygulanır.

Madde 14. Ana Bilim Dalı (ABD)

 • Bölümü oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir.

 • Ana bilim dallarının kurulması, birleştirilmesi veya kaldırılmasına, doğrudan veya fakültelerden gelecek önerilere istinaden senato karar verir.

 • ABD başkanı, o ABD’nın profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o ABD’da görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve rektör tarafından atanır.

 • ABD başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde başkan rektör tarafından doğrudan atanır.

 • ABD kurulu, bilim dalı başkanlarından oluşur. ABD’nın, yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda, ABD kurulu, bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur.

 • ABD kurulu, ilgili ABD programlarının planlanmasıve uygulanmasında ABD başkanına görüş bildirir.

Madde 15. Bilim Dalı (BD)

 • Ana bilim dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimdir.

 • Ana bilim dallarına bağlı olarak BD kurulmasına, ilgili ABD başkanı, bölüm başkanı ve dekanın ortak önerileri üzerine rektörlüğün onayı alınarak senato tarafından karar verilir.

 • Bilim dalı başkanı, o BD’nin profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o bilim dalında kadrolu öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve dekan tarafından atanır.

 • Bilim dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde başkan, dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir.

 • Bilim dalı kurulu, o BD’degörevli öğretim üyesi ile öğretim görevlilerinden oluşur.

 • Bilim dalı kurulu, ders programlarının, araştırmaların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili önerilerini BD başkanına sunar.

Madde 16. Enstitüler

 • Birden fazla ve birbiriyle ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir birimdir.

 • Rektörün teklifi, senatonun kararı ve mütevelli kurulunun onayı ile kurulur.

 • Enstitüler Ana Bilim Dallarından oluşur.

Madde 17. Enstitü Müdürü

a. Tayini

 • Rektör tarafından atanır.

 • Müdürün, üniversite öğretim üyeleri arasından rektörün onayı ile tayin edeceği en çok iki yardımcısı bulunur.

 • Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

 • Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.

b. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek.

 3. Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte rektörlüğe bildirmek.

 4. Enstitü bütçesi ile ilgili teklifi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.

 5. Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

 6. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Müdür; enstitünün ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veyayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Madde 18.Enstitü Kurulu

a. Kuruluş ve İşleyişi:

 • Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki AD başkanlarından oluşur.

 • Enstitü kurulu olağan toplantıları, her yarıyılın başında ve sonunda yapılır.

 • Müdür, gerekli gördüğü hallerde enstitü kurulunu toplantıya çağırabilir.

b. Görevleri:
Akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yürütür:

 1. Enstitünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini organize etmek, bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.

 2. Enstitü yönetim kuruluna üyeseçmek.

 3. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 19. Enstitü Yönetim Kurulu (EYK)

a. Kuruluş ve İşleyişi:

Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, enstitü kurulu tarafından seçilecek en az iki öğretimüyesinden oluşur.

b. Görevleri:
İdari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Enstitü kurulu kararlarının uygulanmasında müdüre yardım etmek.

 2. Enstitü eğitim-öğretim plan ve programları ile akademik takviminin uygulanmasını sağlamak.

 3. Müdürün enstitü yönetimi ile ilgili olarak getireceği hususlarda karar almak.

 4. Öğrencilerin kabulü, intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar hakkında teklif sunmak.

 5. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 20. Yöneticilerle İlgili Ortak Hükümler

 • Gerektiğinde, rektörün oluru ile bir kişi birden fazla yöneticilik görevi üstlenebilir.

 • Yöneticiler, görev başında bulunmadıkları süre içinde yardımcılarını, bunun mümkün olmadığı hallerde öğretim elemanlarından birini vekil olarak bırakabilirler.

Madde 21. Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 • Rektörlüğün teklifi ve senatonun kararı ile kurulur.

 • Merkezler rektörlüğe bağlı birimler olarak faaliyet gösterirler.

 • Senatoda kabul edilen ilgili yönerge esasında faaliyet gösterirler.

Madde 22. Dil Hazırlık Bölümü Koordinatörlüğü

 • Rektörlüğe bağlı bir birimdir.

 • Üniversitenin lisans ve lisansüstü aşamasındaki dil öğretimi ile ilgili faaliyetlerin organizasyonunu yapar.

 • Koordinatör, rektör tarafından 3 yıl için atanır.

 • Faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönetimi ve derslerin düzeninden sorumludur.

 • Dil derslerini vermekle görevli olan tüm öğretim elemanlarını denetler.

 • Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

 • Koordinatör, kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanlarından bir kişiyi rektörün onayına sunar.

 • Koordinatör yardımcısı, idari ve eğitime ait işlerde koordinatöre yardımcı olur.Koordinatör görevi başında olmadığı zaman yerine vekalet eder.

Madde 23. Dil Öğretim Bölüm Başkanlıkları

 • Dil öğretim koordinatörlüğü tarafından öğretimi yapılan diller, ilgili dil öğretim bölüm başkanlığı tarafından yürütülür.

 • Dil öğretim bölüm başkanları, kendilerine bağlı dillerle ilgili olan eğitim ve idari işlerin takibinden koordinatöre karşı sorumludurlar.

Madde 24. Dil Öğretim Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu

 • Koordinatör, koordinatör yardımcısı, dil öğretim bölüm başkanları ve öğretim elemanlarının kendi aralarından seçecekleri bir üyeden oluşur.

 • Dil öğretim koordinatörlüğü sekreteri toplantıya raportör olarak katılır.

 • Koordinatörün çağrısı üzerine en az ayda iki defa, gerekirse daha sık toplanır.

 • Gerekli görülen hallerde geçici komisyonlar kurarak bunların görevlerini düzenler.

 • Dil öğretim koordinatörlüğündeki eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütme ve bu faaliyetlerle ilgili esasları belirlemede kararlar alır ve bu kararların uygulanmasında koordinatöre yardım eder.

Madde 25. Temel Dersler Koordinatörlüğü

 • Rektörlüğe bağlı bir birimdir.

 • Koordinatör, rektör tarafından 3 yıl için atanır.

 • Koordinatörlük faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönetimi ve derslerin düzeninden sorumludur.

 • Temel dersleri vermekle görevli olan tüm öğretim elemanlarını denetler.

 • Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

 • Koordinatör, kendisine yardımcı olmak üzereöğretim elemanlarından bir kişiyi rektörün onayına sunar.

 • Koordinatör yardımcısı idari ve eğitime ait işlerde koordinatöre yardımcı olur.

 • Koordinatör görevi başında olmadığı zaman yerine koordinatör yardımcısı vekalet eder.

Madde 26. Temel Dersler Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu

 • Koordinatör, koordinatör yardımcısı ve temel dersler olarak belirlenmiş olan her bir ders için seçilmiş olan bir temsilciden oluşur.

 • Koordinatörlük sekreteri toplantıya raportör olarak katılır.

 • Koordinatörün çağrısı üzerine bir yarıyıldaen az iki defa, gerekirse daha sık toplanır.

 • Gerekli görülen hallerde geçici komisyonlar kurarak bunların görevlerini düzenler.

 • Temel dersler koordinatörlüğündeki eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütme ve bu faaliyetlerle ilgili esasları belirlemede kararlar alır ve bu kararların uygulanmasında koordinatöre yardım eder.

Madde 27.Öğretim Üyesinin Tanımı, Görevleri ve Atanması.

a. Üniversitede görevli profesör vedoçentlerdir.

Profesör en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişi; doçent, doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.

b. Görevleri:

 1. Üniversitede bu yönetmelikteki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.

 2. Üniversitede bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak.

 3. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu konudaki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.

 4. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek.

 5. Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak.

 6. Atanması: “Yr-014- öğretim üyeliğine yükseltilme ve atama yönergesi”nde belirlenmiştir.

Madde 28. Öğretim Görevlisinin Tanımı, Görevleri ve Atanması.

a. Tanımı:

Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlu bir öğretim elemanıdır. Üniversitede öğretim üyesi bulunmayan dersler veya özel bilgi ve uzmanlık isteyen konuların eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, sürekli veya ders saati ücreti ile öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilirler.

b. Görevleri:

 1. Üniversite standartlarına uygun olarak, lisans seviyesinde, derslerini vermek ve mevzuata uygun olarak öğrencilerin performansını ölçmek ve değerlendirmek.

 2. İlgili bölüm başkanlığının belirleyeceği sayıda öğrenci için, tez danışmanlığı ve staj danışmanlığı yapmak.

 3. Hizmetiçi eğitim seminerlerine ve akademik genel kurullara katılmak.

 4. Mevzuatta tanımlanan veya niversite yönetimi tarafından tebliğ edilecek görevleriyerine getirek.

 5. Atanması: Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ileöğretim görevlisi kadrolarına atanabilir veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler.

Madde 29. Okutmanlık Tanımı, Görevleri ve Atanması.

a. Tanımı: 

Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

b. Görevleri:

 1. Üniversite standartlarına uygun olarak lisans seviyesinde ders vermek, mevzuata uygun olarak öğrencilerin performansını ölçmek ve değerlendirmek.

 2. İlgili bölüm başkanlığının belirleyeceği sayıda öğrenci için tez danışmanlığı ve staj danışmanlığı yapmak.

 3. Hizmet içi eğitim seminerlerine ve akademik genel kurullara katılmak.

 4. Mevzuatta tanımlanan veya üniversite yönetimi tarafından verilen görevleri yapmak.

 5. Atanması: İlgili kurulların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksek okullarda müdürün önerisive rektörün onayı ile atanırlar.

Madde 30. Öğretim Yardımcılığı Tanımı, Görevleri ve Atanması.

a. Üniversitede belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır. 

Araştırma görevlisi: Üniversitede yapılan araştırma, inceleme vedeneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapanöğretim yardımcılarıdır. İlgili ana bilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı, dekan, enstitü veya yüksek okul müdürünün olumlu görüşü ve rektörün onayı ile en çok 3 yıl süre ile atanırlar.Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.

Uzman: Öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgiveya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işte laboratuvar, kitaplık, atölye vediğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

Çevirici: Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır. Eğitim-öğretim planlamacıları: Üniversitede eğitim-öğretimin planlanmasıyla ilgili olarak görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

b. Görevleri:

Araştırma görevlileri:

 1. Bölüm başkanlığınca belirlenen derslere yardımcı öğretim elemanı olarak katılmak.

 2. Sınavlarda gözetmenlik yapmak, laboratuvarlarla ilgili verilen görevleri yerine getirmek.

 3. Hizmetiçi eğitim seminerlerine ve akademik genel kurullara katılmak.

 4. Mevzuatta tanımlanan veya üniversite yönetimi tarafından verilecek görevleri yerine getirmek. 

Uzmanlar, çeviriciler, eğitim-öğretim planlamacıları:

 1. İlgili bölüm başkanı veya dekanlık tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek.

 2. Hizmetiçi eğitim seminerlerine ve akademik genel kurullara katılmak.

 3. Mevzuatta tanımlanan veya üniversite yönetimi tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.

c. Atanmaları:

Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakülte ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksek okullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile atanırlar.

Madde 31: Bu yönetmelik senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 32: Bu yönetmelik hükümlerirektör tarafından yürütülür.